İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


KAYSERİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir.

DAVACI:

VEKİLİ :Av. Gizem Gül Uzun 

DAVALI : Yahyalı Belediyesi

Camikebir, Çay yolu Sok. No:6 Yahyalı/Kayseri

Detsis No : 37291159

KONU: Müvekkilin Yahyalı Belediyesinde memuriyete alınmasına ilişkin talebimizdir. Memuriyete haksız yere alınmadığı için iptal davası açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

TEBLİĞ TARİHİ: 12.10.2022

AÇIKLAMALAR

 Olay ve Hukuka Aykırılıklar Hakkında:

Davalı Yahyalı Belediyesi tarafından tesis edilen idari işlem hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir. Şöyle ki; Müvekkil, İstanbul Kartal 23 Komando Tugayında uzman çavuş olarak görev yapmıştır. Müvekkil uzman çavuş olarak 7 yıl 4 ay 19 gün görev yaptıktan sonra kızı Nisa Beren ****'nin rahatsızlığından dolayı görevini bırakmak zorunda kalmış ve sözleşmesini kendi isteği ile feshetmiştir. Ardından Kayseri'ye dönen müvekkil yeni iş arama yoluna koyulmuştur.

Müvekkil, uzman çavuş olduğundan ve belirli bir süre dahilinde aktif görev yapmış olduğundan müvekkilin memurluğa geçiş hakkı bulunmaktadır. Uzman çavuş mesleğinden memurluğa geçiş durumunun gerçekleşebilmesi için, uzman çavuş olarak belli bir süre dâhilinde aktif görev yapılması zorunluluğu vardır ve bu süre kanunda 7 yıl olarak belirlenmiştir. Yani 7 yıl boyunca bir fiil kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kişinin KPSS puan koşulu aranmaksızın memur olma hakkı bulunmaktadır. Yine bu kişi açık kadroların olması ve kadronun koşullarını sağlaması halinde görevinden çekilerek memur olarak iş hayatına devam edebilir. Müvekkil de bu 7 yıl aktif olarak görev yapma şartını sağladığı için açık kadroların bulunduğu yerlere başvurmuştur.

3269 UZMAN ERBAŞ KANUNU 

(Ek fıkra: 29/1/2016-6663/14 md.) Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 92 inci maddesinin son fıkrasında "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler. Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca 6.6.2000 tarih ve 24071 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzman Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin 2000/2 No'lu Tebliğde; "3269 sayılı Kanuna göre Uzman Erbaş kadrolarında istihdam edilmeleri sebebiyle 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi de dikkate alınarak azami adaylık süresi kadar çalışmış ve kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olmak kaydıyla Uzman Erbaşların, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen sürelere tabi olmaksızın yürürlükteki Başbakanlık genelgeleri çerçevesinde açıktan atama izni alınması suretiyle aynı Kanunun 92 nci maddesine göre koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atanmaları hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır." denilmektedir.

Müvekkil, Yahyalı Belediyesi'nde mevcut boş memur kadro unvanlarından durumuna uygun olanın varlığı halinde 657 sayılı Kanunun 92 maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca bulunan açık kadroya atanmak istemiş ve bu hususta Yahyalı Belediye Başkanı ********* ile görüşme gerçekleştirmiştir. Yahyalı Belediye Başkanı **********'ün belediyede boş kadro olduğunu ve müvekkilin orada başlayabileceğini söylemesi üzerine; müvekkil gerekli belgeler ( Adli sicil kaydı, resimi ikametgah ilmuhaberi, eski devlet hastanesi psikiyatri bölümü akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor) ile 01.09.2022 tarihinde kuruma başvuru belgesi ve hizmet belgesi ile Yahyalı Belediyesine başvuru yapmıştır. 

02.09.2022 tarihinde eksik evraklar tamamlanarak Yahyalı Belediyesi'ne teslim edilmiştir. Yahyalı Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Vekili *********** tarafından, müvekkile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne arşiv araştırması için yazı yazılacağı söylenmiştir. Müvekkil için 06.09.2022 tarihinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne arşiv araştırması için yazı yazılmıştır.

21.09.2022 tarihinde müvekkil Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden aldığı bilgi üzerine kendisi hakkında yazının geldiğini öğrenmiştir. 12.10.2022 tarihinde evrakların tamamlanmış olduğuna ilişkin Yahyalı Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Vekili *********** tarafından müvekkile WhatsApp yoluyla mesaj gönderilmiştir. Müvekkile gönderilen mesaj içeriği, müvekkilin devam eden yargılaması bulunduğu için memuriyete alınamayacağına ilişkindir. İlgili mesaj kaydı ektedir. Müvekkile kuruma alınamayacağına ilişkin bildiri yazılı ya da tebligat yoluyla bildirilmek şöyle dursun müvekkilin kendisinin araması ve sorması dolayısıyla müvekkile usulsüz bir şekilde mesaj yoluyla ve aramayla bildirilmiştir. Söz konusu arama da Yazı İşleri Müdürü Vekili ********** müvekkile '' dürüst olmak gerekirse kanunen araştırmadık memuriyete engel mi değil mi bilmiyoruz, başkana söyledik başkanı sorgulayamam.'' ifadelerini kullanmıştır. 

Ancak o tarihte bahse konu dosyada müvekkil şüpheli sıfatındadır ve henüz karar kesin hüküm halini dahi almamıştır. Yine ceza dosyası istinaf sürecindeyken müvekkilin beraatine karar verilmiştir. Kısaca müvekkil hakkında başlatılan haksız yargılama neticesinde müvekkilin hakkı olan memuriyete alınma hakkı ihlal edilmiştir. Yahyalı Belediyesi tarafından memuriyete engel bir durumun bulunup bulunmadığı dahi araştırılmadan, müvekkilin masumiyet karinesi ihlal edilerek; müvekkilin kuruma yaptığı başvuru reddedilmiştir. ZİRA İSTİNAFTA OLAN BAHSE KONU DOSYADA MÜVEKKİLİN BERAATİNE KARAR VERİLMİŞTİR. DEVAM EDEN MAHKEMENİN GÜVENLİK SORUŞTURMASINI/ARŞİV ARAŞTIRMASINI OLUMSUZ NETİCELENDİRMESİ “MASUMİYET KARİNESİNİN İHLALİ” NEDENİYLE HUKUKA UYGUN OLMAYACAKTIR.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi 2022/**** E. 2022/**** nolu karar gereğince müvekkil siyasi amaçla veya kişisel çıkar sağlamak için memuriyet nüfuzunun kötüye kullanılması suçundan beraat etmiştir. Sayın mahkemenizden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi 2022/****E. 2022/**** K. ve Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2021/1848 E. 2022/*** nolu dosyaların celbini talep ederiz. Bu dosyaların celbi talep edildiğinde müvekkilin hiçbir suç işlemediği müvekkilin beraat ettiği ve yine müvekkilin haksız yere kuruma alınmadığı açıkça anlaşılacak ve görülecektir. Bahse konu karar ektedir.

Müvekkil Türk Silahlı Kuvvetlerinde onur ve şerefi ile görevini ifa etmiş ve 7 yıldan fazla uzman çavuş olarak görev yapmıştır. Çevresinde sayılan ve sevilen bir kişilik olmakla birlikte daha öncesinde hiçbir suça karışmamıştır. Yahyalı Belediyesi tarafından bahane edilerek müvekkilin memuriyetine engel gösterilen, müvekkilin taraf olduğu davalardan birisinde müvekkil, müşteki konumunda olup, diğer dosyada alacaklı sıfatındadır. Kaldı ki hukuk davaları memuriyete engel değildir. Bir diğer dosyada ise daha önce de değindiğimiz gibi müvekkil beraat etmiştir. MÜVEKKİLİN HİÇBİR ŞEKİLDE ADLİ SİCİL SABIKA KAYDI YOKTUR.

Ancak Danıştay’ın verdiği emsal kararlarda görüleceği üzere güvenlik soruşturması olumsuz olanlar hakkında mahkumiyet (HAGB) hükmü olmasına rağmen yüksek mahkeme içtihatlarında vurgulandığı üzere kurulan mahkumiyet hükmünün hukuki sonuç doğurmadığından tesis edilen işlemlerin Sebep ve Maksat unsurları yönünden hukuka aykırı olacağından iptaline karar vermiştir.

Danıştay 12. Daire Esas No : 2016/7885 Karar No : 2017/4849 Kararında;

“…davacının durumunun Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi kapsamında olduğu ve bu maddede aranılan koşulların gerçekleşmiş olduğu sonucuna ulaşılarak sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedilmesi karşısında, hükmün sanık hakkında hukuki sonuç doğurmayacağının da anılan maddede açıkça belirtilmiş olması nedeniyle davacının memuriyetine engel bir mahkumiyet hükmünün bulunduğundan söz etme olanağı kalmadığından, davacının memuriyet ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptalinin ONANMASINA “

Danıştay 12. Dairesi Esas No.2006/5446 Karar No.2008/3228 Kararında;

” …Ceza kanunu yönünden lehe olan hükmün uygulanması kapsamında verilen yeni kararla birlikte ortaya çıkan ve yukarıda özetlenen yeni hukuki durum karşısında, dava konusu işlemin hukuki dayanağının hukuken ortadan kalktığı ve işlemin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı hale geldiği sonucuna varılmıştır…”

Dava konusu tesis edilen işlem açıkça hukuka aykırı olduğu gibi manevi kayıplar yönüyle de telafisi güç ve imkânsız zararlara da sebebiyet vermektedir.

 Zira; güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğuna dair kararın hangi gerekçeye dayandığı, tarafımıza tebliğ edilmediği için bilinmemektedir. Hukuken kabul edilebilir bir neden olmaksızın, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilmeksizin, mevcut olan boş memur kadro unvanlarından müvekkilin durumuna uygun olanına 657 sayılı Kanunun 92 maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca müvekkilin atama kararının verilmemesine hükmedilmesi; aile ve meslek çevresindeki kişiler tarafından, gerekse müvekkilimizi tanıyan diğer kişiler tarafından olumsuz algılara ve yorumlara neden olmuştur.

 Bu durum, dava konusu işlemin müvekkili manevi olarak çok yıpratmasına da neden olmaktadır. Dolayısıyla yürütmenin durdurulması koşulları da oluşmuş bulunmaktadır.

Ayrıca müvekkil, evli ve iki çocuk sahibidir. Müvekkilin memuriyet hakkının hukuka aykırı şekilde engellenmiş olması müvekkilin ailevi hayatını da maddi ve manevi anlamda oldukça olumsuz etkilemiştir. Müvekkil hiçbir suçunun olmadığı ceza yargılaması yüzünden kurum tarafından hakkaniyetli olmadığı halde memuriyete kabul edilmemiştir. Devletine yıllarca namusu ve şerefiyle hizmet veren, vatanına milletine bağlı müvekkilin memuriyeti kabulü gerekmektedir. 

HUKUKİ NEDENLER : HMK, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER : Sicil dosyası, mesaj kayıtları, kuruma başvuru dilekçesi, kuruma başvuru için gerekli belgeler, tanık, HTS kayıtları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM : Açıklanan nedenlerle;

1. Öncelikle, dava konusu işlemin açıkça yasaya aykırı olması ve telafisi imkansız sonuçlar doğuracak olması nedeniyle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,

2. Müvekkilin ivedilikle Yahyalı Belediyesinde bulunan boş memur kadrosuna kabulüne veya Kayseri'de bulunan başkaca boş memur kadrosuna kabulüne, 

3. Müvekkilin memuriyet hakkının reddinin İPTALİNE,

4. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla ve vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

A Av. Gizem Gül Uzun

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN