İDARE MAHKEMESİNE EMSAL KARAR SUNMA DİLEKÇESİ

İDARE MAHKEMESİNE EMSAL KARAR SUNMA DİLEKÇESİ

İDARE MAHKEMESİNE EMSAL KARAR SUNMA DİLEKÇESİ


idare mahkemesine emsal karar sunma dilekçesiİDARE MAHKEMESİNE EMSAL KARAR SUNMA DİLEKÇESİ

 

T.C. ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

SUNULMAK ÜZERE

T.C. ANKARA 25. İDARE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNEYÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR.DOSYA NO: 2023/***

KARAR NO: 2023/***

 

İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN

DAVACI : Şahin *******

VEKİLİ : Av. Gizem Gül Uzun

DAVALI : Milli Savunma Bakanlığı

 

KONUSU: Ankara 25. İdare Mahkemesi'nin 20.06.2023 Tarih ve 2023/*** Esas, 2023/946 Karar sayılı davanın reddine yönelik kararına karşı istinaf taleplerimizin sunumu ile ilgili emsal kararlar hk.AÇIKLAMALAR:

 

Danıştay Onuncu Daire Esas No:2020/3806 Karar No:2021/2085

“..Diğer yandan dosyaya ibraz edilen … Ağır Ceza Mahkemesi’nin E:…, K:… sayılı kararında atılı suçu işlediği sabit olmadığından davacının beraatine karar verildiği, ayrıca davacının 30/04/2019 tarihinde davalı idareye durumun tekrar değerlendirilmesine ilişkin yaptığı talebin kabul edilerek … tarih ve … sayılı karar ile silahsız özel güvenlik kimlik belgesi ile çalışma izninin verildiği, bu nedenle arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle silahlı özel güvenlik kimlik kartının (çalışma izin belgesi) iptaline ilişkin … tarih ve E… sayılı tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdare Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu … İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

“..Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine..”

 

Danıştay Onuncu Daire Esas No:2019/9267 Karar No:2021/2126

“..Güvenlik görevlisi olarak görev yapan davacı hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme” suçunu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, hukuka uygun, somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle … Ağır Ceza Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla beraatine karar verilmesinin ardından anılan mahkeme kararının 30/06/2020 tarihinde kesinleştiği ve bu konuda başkaca bir iddia ve belgenin de olmadığının anlaşılması karşısında davacının özel güvenlik görevlisi kimlik kartının iptal edilmesine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır..”

 

Danıştay Onuncu Daire Esas No:2019/11624 Karar No:2020/6071

“..öte yandan … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın … soruşturma numaralı dosyasıyla davacı hakkında nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından yapılan soruşturma sonucunda atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle … tarih ve … sayılı karar ile kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verildiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline..”NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenler ve sayın mahkemenizce re’ sen göz önüne alınacak diğer nedenlerle;

 

a) Uygulanması halinde müvekkilimiz hakkında telafisi güç veya imkânsız zararlar doğurması şartı ile bu idari işlemin açıkça hukuka aykırı olma şartı bir arada gerçekleştiğinden yürütmesinin DURDURULMASINA,

 

b) Ankara 25. İdare Mahkemesi'nin 20.06.2023 Tarih ve 2023/*** Esas, 2023/946 Karar sayılı davanın reddine yönelik hukuka ve dosya kapsamına aykırı olan kararının KALDIRILMASINA,

 

c) Dava konusu işlemin İPTALİNE,

 

d) Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin de davalı idare üzerine bırakılmasına karar verilmesini müvekkilimiz davacı Şahin Göktürk adına saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 19.07.2023

DAVACI ŞAHİN ******* VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN