Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözülebilecek Bir Olayda Bilirkişiye Başvurulması Her Zaman Bozma Nedeni midir?

Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözülebilecek Bir Olayda Bilirkişiye Başvurulması Her Zaman Bozma Nedeni midir?

Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözülebilecek Bir Olayda Bilirkişiye Başvurulması Her Zaman Bozma Nedeni midir?


Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözülebilecek Bir Olayda Bilirkişiye Başvurulması Her Zaman Bozma Nedeni midir?

Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözülebilecek Bir Olayda Bilirkişiye Başvurulması Her Zaman Bozma Nedeni midir?
Yargıtay
T.C. Yargıtay 12. HD
Esas:
 2020/6102
Karar:
 2021/1696
K.T.: 
17/02/2021

Özet: Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan olayda bilirkişiye başvurulması ve bilirkişiden hukuki mütalaa alınması, yasaya aykırı olsa da; bu husus sonuca etkili değilse bozmayı gerektirmez.

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

HMK’nun 266. maddesinde; “Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir.

Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz” hükmü düzenlenmiştir.

Somut olayda, HMK’nun 266/1. ve 279/4. maddelerinde açıkça belirtildiği halde, ilk derece mahkemesince, hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan takibin kesinleşmesinden sonraki zamanaşımı itirazına ilişkin olarak bilirkişiye başvurulması ve bilirkişiden hukuki mütalâa alınması, anılan yasa maddelerine aykırılık teşkil etmekte ise de, bu hususun sonuca etkili olmadığı anlaşıldığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nin 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 59,30 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 17/02/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN