Eşe Karşı Basit Yaralama Savunma Dilekçesi

Eşe Karşı Basit Yaralama Savunma Dilekçesi

Eşe Karşı Basit Yaralama Savunma Dilekçesi


TUFANBEYLİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 2022/2*** E.

MÜŞTEKİ-SANIK: V*** Y*****

VEKİLİ: AVUKAT GİZEM GÜL UZUN 

MÜŞTEKİ-SANIK: G**** Y******

VEKİLİ : AVUKAT K***** A*****

KONU: Birtakım beyanlarımızdan ibarettir.

Eşe Karşı Basit Yaralamada Şikayetten Vazgeçme

AÇIKLAMALAR:

Müşteki-sanık G*** Y****'ın tüm iddiaları asılsız ve mesnetsizdir. Her ne kadar müşteki-sanık müvekkil hakkında eşe karşı basit yaralama suçundan kamu davası açılmış olsa da müşteki-sanık müvekkilin, üzerine atılı bulunan suçu işlemiş olabileceğine gösterir dosya ve kapsamında kesin, inandırıcı ve somut herhangi bir delil mevcut değildir. Dolayısıyla G*** Y*****'ın bütün iddialarının reddini talep ederiz. Şöyle ki;

1-MÜŞTEKİ-SANIK G**** Y***, MÜVEKKİLE WHATSAPP ÜZERİNDEN GÖNDERMİŞ OLDUĞU MESAJLARDA FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADIĞINI TEVİL YOLUYLA İKRAR ETMİŞTİR.

Müşteki-sanık G**** Y****, müvekkile evlilik birliği içerisinde defalarca fiziksel şiddet uygulamıştır. Müvekkilin fiziksel şiddete maruz kaldığına ilişkin bizzat kendisinin çekmiş olduğu tarihi ve yeri belli fotoğraflar bulunmakla birlikte müvekkilin fiziksel şiddete maruz kaldığına ilişkin darp raporu da bulunmaktadır. Ayrıca hepsinden önemli olan husus müşteki-sanık G**** Y****, kendi GSM hattından müvekkile WhatsApp üzerinden göndermiş olduğu mesajda müvekkili fiziksel şiddete maruz bıraktığını ikrar etmiştir. Bahse konu mesaj kaydında G*** Y****, ''V*** sana bir şey diycem ben özür dilerim hani o gün sana vurdum ya'' şeklinde beyanda bulunmuştur. Mesaj kaydı ektedir. Müşteki-sanık, eşine fiziksel şiddet uyguladığını bizzat ikrar etmiştir.

2-MÜŞTEKİ-SANIK G*** Y*** VE AİLESİNİN ŞİDDETE MEYİLLİ KİŞİLİK YAPISI BULUNMAKTADIR. AYRICA YİNE MÜŞTEKİ SANIK G*** Y***** VE AİLESİ, MÜVEKKİLE DEFALARCA AĞIR HAKARETLERDE BULUNMUŞLARDIR.

Müşteki-sanık G**** Y*****'ın şiddete meyilli kişilik yapısı bulunmaktadır. Müşteki-sanık G**** Y*****, müvekkilin boynunu tırnaklarıyla çizmiş ve müvekkilin boynunda derin yara izlerinin oluşmasına sebep olmuştur. Müvekkilin fiziksel şiddete maruz kaldığı tek olay boşanmadan önceki son olay değildir. Müvekkil, evlilik birliği boyunca her daim müşteki-sanık G***** Y**** tarafından fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Yine bu hususa ilişkin fotoğraf ektedir.

Müvekkil, kişilik yapısı gereği hem evlilik birliği içerisinde hem de sosyal hayatında ''lan'' sözcüğünü dahi kullanmayan sakin ve çevresine saygılı birisidir. Müvekkil gerek akrabaları gerek arkadaşları tarafından sevilen ve saygı duyulan birisidir. 

Ancak G**** Y*****, müvekkilin aksine saygı nedir bilmeyen ve ağzından küfür eksik olmayan, tabiri caizse ağzı bozuk birisidir. Ekte sunacağımız mesaj kayıtlarından da anlaşılacağı üzere G* Y***, her fırsatta müvekkile hakaret etmiştir. G*** Yı*****'ın müvekkile ''gavat, piç, şerefsiz, pezevenk, lan, orospu çocuğu, gel lan V***'' şeklinde beyanda bulunduğuna ilişkin birçok mesaj kaydı ekte sunulmuştur. 

G**** Y**** yalnızca müvekkile hakaret etmekle kalmamıştır. G*** Y*****, müvekkilin ailesine dahi bir büyüğe asla söylenmemesi gereken sözler sarf etmiştir. G*****Y**** müvekkilin babaannesine ''bir kilo alayım da götüne kına yak'' şeklinde beyanda bulunmuştur. G**** Y****'ın hem müvekkile hem de çevresindeki insanlara karşı tutum ve davranışlarından da anlaşılacağı üzere; G**** Y**** kişilik yapısı gereği agresif, sinirli olmakla birlikte; saygı ve terbiye nedir bilmeyen, çirkin bir üslup sahibidir.

G**** Y****'ın ailesi de müvekkile ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuştur. G***** Y*****'ın kardeşi Ö***müvekkile ''oraya gelirsem senin de babanın da ağzına sıçarım'' demiştir. G*** Y****'ın kardeşi G**** Y**** da müvekkile ''istediğimizi sike sike vereceksin'' gibi çok ağır hakaretlerde bulunmuştur. Bu hususla ilgili Tufanbeyli Asliye Ceza Mahkemesi 202*/*** E. Sayılı dosyada yargılama devam etmektedir. Yine G**** Y****'ın annesi, müvekkilin babasını arayarak ''seninle bu zamana kadar dosttuk ama bundan sonra düşmanız pezevenklik etme'' şeklinde hakarette bulunmuştur. 

G*** Y****evlilik birliği içerisinde, müvekkile yalnızca fiziksel şiddet uygulamakla kalmamış aynı zamanda müvekkile ekonomik şiddet de uygulamıştır. Müvekkilin maaşının yattığı hesap kartı dahi G**** Y**** tarafından alınmıştır. G*** Y****, müvekkilin alın teri olan maaşı üzerinde hakimiyet kurmuştur. G**** Y***** tarafından müvekkilin küçük harcamalarının dahi hesabı sorulmuş ve G**** Y*** tarafından müvekkile, ''gelirken bakkala uğra, şunu al, bunu al'' şeklinde emrivaki mesajlar gönderilmiştir. G**** Y******'ın evlilik birliği içerisindeki tutum ve davranışlarından da anlaşılacağı üzere, müvekkil hep boyun eğen taraf olmuş ve müvekkil G**** Y******'ın baskın kişiliği altında pasif kalmıştır.

G**** Y*** evlilik birliği içerisinde, ufak tefek adeta ceviz kabuğunu doldurmayacak sebeplerden sorun çıkaran ve küçücük bir tartışmada dahi hemen şiddete meyillenen, eline ne geçerse müvekkile fırlatan birisidir. Müvekkil ile G**** Y*****'ın evlilik birliği süresince aynı evde yaşayan müvekkilin babası da bu duruma defalarca tanık olmuştur. G**** Y**** sudan sebep şeylere dahi gereğinden fazla sinirlenen ve sinirlendiğinde gözü hiçbir şey görmeyen kişilik yapısına sahiptir.

Müvekkil, G*** Y****'a hiçbir şekilde fiziksel şiddet uygulamamıştır. Zira müvekkil, çevresindeki insanlara karşı tutum ve davranışlarından anlaşılacağı üzere şiddete meyilli olmayan sakin bir kişilik yapısına sahiptir. Dolayısıyla evlilik birliği içerisinde de eşine karşı her daim sakin kalmayı başarmıştır. Ayrıca belirtmek isteriz ki; müvekkilin sabıka kaydı bulunmamakla birlikte müvekkil, basit bir kavgaya dahi karışmamıştır.

Davaya konu olayda G**** Y****, müvekkile soba demiri ile vurmuştur. Müvekkilin bu hadiseden ötürü bacağı morarmış olup müvekkilin darp edildiğine ilişkin fotoğraflar ve darp raporu da mevcuttur. 

Olayın gerçekleştiği gün G***** Y****** ile müvekkil arasında çıkan tartışmada müvekkil, her ne kadar eşini sakinleştirmek istese de G*** Y*****, yine sinirlerini kontrol edememiş ve müvekkile fiziksel şiddet uygulamıştır. G*** Y****, müvekkile soba demiri ile vurmuştur. Olayın yaşandığı gün yanlarında bulunan müvekkilin babası da bu olaya şahitlik edecektir. Müvekkilin babası, taraflar ile aynı evde yaşamasından mütevellit olayda bizzat görgü tanığıdır.

G**** Y****'ın ifadesinde de bahsettiği gibi cam kırıklarının ayağına batması sonucu G***** Y****'ın ayağında kesikler oluşmuş olup; oluşan yaraların müvekkil ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Davaya konu olayın yaşandığı gün, G**** Y***** her tartışmada olduğu gibi yine eline geçen eşyaları müvekkile fırlatmaya başlamıştır. G*** Y****'ın fırlattığı eşyalardan biri olan cam bardak kırılmış ve G**** Y**** yerde bulunan cam kırıklarının üzerine basmak suretiyle yaralanmıştır. Yani G*** Y***'ın ayağı kendi kırdığı bardaklar yüzünden kesilmiştir. Ancak G**** Y**** sırf haksız olduğu davayı kazanmak ve haksız menfaat elde etmek amacıyla müvekkile iftira atarak, müvekkilin kendisine şiddet uyguladığı yönünde darp raporu almıştır. Alınan darp rapor ile müvekkilin hiçbir ilgi ve alakası yoktur.

Zira müvekkilin babası A**** Y**** ifadesinde şu sözlere yer vermiştir: ''Gelinim G**** o kadar sinirleniyor ki eşine vuramadığı zaman öfkesini kontrol edemeyerek kendisini tırmalayarak ve vurarak kendine zarar veriyor'' Tanık ifadesinden de anlaşılacağı üzere G*** Y****'ın kendisini yaralayarak bu şekilde darp raporu almış olma olasılığı oldukça yüksektir.

Ayrıca G**** Y****'ın bahsettiği gibi müvekkil kendisine şiddet uygulamak niyetinde olsa; kabul etmemekle birlikte bardağı müvekkilin fırlattığını varsaydığımızda dahi müvekkil, bardağı yere değil G*** Y*****'ın kendisine fırlatırdı. Buradan da anlaşılacağı üzere G**** Y******'ın beyanları arasında tutarlılık bulunmamaktadır. G***** Y****, boşanma davasında sırf haksız menfaat elde etmek amacıyla sanki müvekkil kendisine fiziksel şiddet uygulamış gibi göstermektedir. 

Müvekkil, G***** Yı***' a oranla daha zayıf ve çelimsizdir. G**** Y***** 1.60 boylarında ve 70 kilodur. Müvekkil ise 1.72 boyunda olmasına rağmen 60 kilodur. Her ne kadar hayatın olağan akışında bir kadın bir erkekten fiziksel güç olarak daha zayıf olduğu kabul edilse de; somut olayımızda G**** Y****'ın fiziksel güç olarak müvekkilden daha üstün olduğu aşikardır. Zira G*** Y**** ifadesinde müvekkili ittiğini beyan etmiştir. Müşteki-sanık G**** Y****'ın kendi beyanları da göz önüne alındığı taktirde, G**** Y****'ın müvekkile fiziksel olarak gücünün yettiği aşikar olmaktadır. 

Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere; şüpheden sanık yararlanır ilkesin uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılması için, suçun tereddüte yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesi gerekir. Ancak G**** Y**** her ne kadar müvekkilin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia etse de; müvekkil tarafından G**** Y*****'a şiddet uygulanmış olması tanık veya başkaca bir delille de doğrulanmadığından; Sayın Mahkemenizden müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ederiz.

Bursa 26. Asliye Ceza Mahkemesi 2020/*** Esas 2020/**** Karar no’lu 10/07/2020 tarihli kararında “Her ne kadar sanık hakkında eşine karşı basit yaralama eyleminde bulunduğundan bahisle kamu davası açılmış ise de sanığın mağdur eşini kasten yaraladığına dair mağdur soyut beyanı dışında mahkumiyetine elverişli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delillerin dosyaya yansımadığı bu haliyle sanığa isnat edilen kasten basit yaralama suçunun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle BERAATİNE…” şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

Açıkladığımız nedenlerle müvekkilin beraatine karar verilmesini ancak Sayın Mahkemeniz aksi kanaatte ise; müvekkilin herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması, mahkeme huzurundaki beyanları ve diğer takdiri indirim nedenlerinin de göz önünde tutularak müvekkil lehine uygulanması gerektiği kanaatindeyiz.

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, müvekkilin beyanları darp raporuyla tutarlı olup bu durum G**** Y*****'ın müvekkile karşı kendisine isnat edilen eylemleri gerçekleştirdiğinin göstergesidir. Dolayısıyla Sayın Mahkemenizden G**** Y*****'ın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını ve nitelikli haller dikkate alınarak sanık hakkında verilecek cezanın artırılmasını talep ederiz. 23.01.2023

 

 

V**** Y***** VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

 

 

Eşe Karşı Basit Yaralama Savunma Dilekçesi örneği, Avukat Gizem Gül Uzun tarafından hazırlanmıştır. 

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN