Yargılanmanın Yenilenmesi Talebi Dilekçesi

Yargılanmanın Yenilenmesi Talebi Dilekçesi

Yargılanmanın Yenilenmesi Talebi Dilekçesi


Yargılanmanın Yenilenmesi Talebi Dilekçesi

 ALANYA 3.AİLE MAHKEMESİNE

 

 

DOSYA NO : 2021/**** E.

 

DAVACI : L******

 

DAVALI : M*****(T.C.:45******)

 

VEKİLİ : AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

 

KONU : Yargılamanın yenilenmesi talebimizdir.

 

 

AÇIKLAMALAR : 

 

 

Davalı müvekkilimin yargılama boyunca hiçbir tebligat eline ulaşmamıştır. Müvekkilim kendisi hakkında açılan davadan hiçbir şekilde haberdar olamamıştır. Davacı kadın, müvekkilimin rızası ve bilgisi dışında ikamet adresini değiştirmiştir. Bu yüzden yargılamanın yenilenmesini talep ederiz. Şöyle ki;

 

Davacı kadın, davalıyı evlilik birliği boyunca maddi ve manevi olarak sömürmüştür. Davacı kadın, müvekkile almış olduğu boşanma kararından hiçbir şekilde bahsetmemiştir. Bununla da kalmamış müvekkilimden habersiz sırf müvekkilim davadan haberdar olmasın diye müvekkilimin ikamet adresini izni ve bilgisi dışında rızası olmadan değiştirmiştir. Bu yüzden de HİÇBİR TEBLİGAT müvekkilimin eline ulaşmamıştır. Müvekkilim açılmış olan boşanma davasından bir gün rast gele E-devlete giriş yaptığında haberdar olmuştur. Dava, müvekkilimin yokluğunda görülmüş ve müvekkilim hiçbir iddiasını ileri sürememiştir. Davacı kadın bunları sırf haksız menfaat sağlamak amacıyla yapmıştır. 

 

Davacı kadın, boşanma davası devam ederken dahi oturduğu konutun bütün kira bedellerini müvekkilime ödettirmiştir. Evlilik birliği devam ediyor zanneden müvekkil, davacı kadının tüm giderlerini karşılamıştır. Aralarındaki gerginliği karı-koca arasında olan klasik bir gerginlik sanmıştır. Oysaki davacı kadın oldukça planlı bir şekilde hareket etmiş ve müvekkilimin maddi imkanlarından haksızca yararlanmaya devam ederken müvekkilime boşanma davası açmıştır ve müvekkilim açılmış olan davadan haberdar olamasın diye müvekkilimin ikamet adresini değiştirmiştir.

 

Müvekkilimin Merniste görünen adresi; P******Mah. At**** Cad. No:**** Alanya/Antalya'dır. Ancak bu adres müvekkilimin bilgisi olmadan rızası dışında davacı kadın tarafından değiştirilmiştir. Müvekkilimin asıl ikamet adresi burası değildir. Müvekkilimin asıl ikamet adresi; B**** Mah. ****** Sk. No:241 *****/Balıkesir'dir. Müvekkil ikamet adresinin Balıkesir olduğunu düşünürken ve evliliğindeki sorunun her zaman yaşanan küslük ve dargınlık olduğunu düşünürken; müvekkilin eşi, müvekkilin bütün maddi imkanlarından yararlanmaya devam ederken, müvekkilin ikamet adresini değiştirmiş ve boşanma davası açmıştır.

 

 

Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere yargılamanın yenilenmesi olağanüstü bir kanun yoludur. Yeniden yargılamanın yapılabilmesi için hükmü veren mahkemeye yargılanmanın yenilenmesi dilekçesi ile başvuru yapılmalıdır. Bu yüzden Sayın Mahkemenize dilekçe sunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

Hukuk davalarında yargılamanın yenilenmesini, yargılama sırasında yapılan ve verilen hükmü doğrudan etkileyen ya da etkileme ihtimali bulunan yanlış ve hataları gidermek suretiyle gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlayan böylelikle kamuoyunun yargıya olan güvenini, kişilerin hukuk güvenliğini güçlendiren ve hukuk devleti ilkesinin bir gerekliliği olan kurumdur.

 

Yargılamanın yenilenmesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 375. Maddesinde belirtilmiştir. Mahkemenin kanuna uygun olarak gerçekleşmemiş olması, davaya bakması yasak olan ya da hakkında ret talebi kabul edilen hâkimin davaya bakmış olması, temsilci ya da vekil olmayan kişilerin huzuruyla kararın verilmiş olması, yargılama sırasında aleyhine hüküm verilen bir kişinin elinde olmayan nedenler ile elde edilemeyen belgenin karar verildikten sonra ele geçirilmiş olması, bir karara konu olan senedin, sahte olduğuna karar verilmiş ya da senedin sahte olduğunun mahkeme ya da resmi makam önünde açıkça söylenmiş olması, ifadesi karar geçen bir tanığın karar verildikten sonra yalan tanıklık yaptığı kesinleşmesi, bilirkişi ya da tercümanın dava konusu hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olması, lehine karar verilen tarafın karara geçen yeminini yalan yere ettiğinin kesinleşmesi gibi nedenlerdir.

 

Yargılamanın Yenilenmesi yoluna başvuruda süre sınırı bulunmamaktadır. Ancak şayet Avrupa İnsan Hakları Makhemesi kararına dayanan bir kanun yolu başvurusu var ise bu durumda kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıllık süre caridir.

 

Talep kararı veren mahkemeye yapılır. İstem yazılı olmalıdır. Dilekçede mutlaka yenileme nedenleri ve delilleri mevcut bulunmalıdır.

 

Başvuru hükmün infazını durdurmaz.

 

Yargılamanın yenilenmesi sebeplerden biri;

 

Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması,

 

Yargılama sırasında, aleyhine hüküm verilen tarafın elinde olmayan nedenlerle elde edilemeyen bir belgenin, kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması,

 

Lehine karar verilen tarafın, karara esas alınan yemini yalan yere ettiğinin, ikrar veya yazılı delille sabit olması,

 

Lehine karar verilen tarafın, karara tesir eden hileli bir davranışta bulunmuş olması,

 

Yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilebilmesi için yapılan ilk yargılamayı yanlış yönlendirmiş olan bir takım olay ve olguların bulunması gerekir.

 

2. Hukuk Dairesi 2012/23549 E. , 2013/21344 K.

 

"İçtihat Metni"

 

MAHKEMESİ :Üsküdar 1. Aile Mahkemesi

TARİHİ :28.06.2012

NUMARASI :Esas no:2010/426 Karar no:2012/418

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 19.09.2013 günü temyiz eden davalı C. S. ile vekili Av.V. K. ve karşı taraf davacı S..K.vasisi T.K. vekili Av.Y. A. geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının yargılamanın iadesi talebinin kabulüne ilişkin temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı kadının yargılamanın iadesi talebi kabul edilip, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 380/1 fıkrasının 2. cümlesi koşulları oluştuğu gerekçe gösterilerek, sadece boşanmaya ilişkin hükmün iptali ile yetinilerek, esas dava hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 990 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.19.09.2013(Prş.)

 

YARGITAY 15. Ceza Dairesi Esas: 2015/11072 “…hükümlünün boşandığı eşi K.’ın çağrılarak ifadesi alınmadığı gibi, imza ve yazı örnekleri de alınmayarak bilirkişi incelemesi yaptırılmaması neticesinde eksik inceleme sonucunda hükümlü hakkında mahkumiyet kararı verildiği, …imzanın aynı kalemle atıldığı belirtilmesine rağmen, imzanın sanığa ait olmadığının tespit edilmesi karşısında, kovuşturma aşamasında dinlenilen tanık beyanları da dikkate alınarak şüphenin, ortadan kaldırılmasına yönelik suça konu malların teslim edildiği adresin kime ait olduğunun da araştırılmasının gerekmesi karşısında, ortaya konulan delillerin…“yargılamanın yenilenmesi” hükümleri gereğince yeni delil niteliğinde bulunduğu gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden…

 

 

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan ve re'sen incelemeniz sırasında ortaya çıkacak diğer nedenlerle, yargılamanın iadesi isteminin kabulüne, kesinleşmiş mahkeme kararının kaldırılarak nüfustaki kaydın düzeltilmesine, haksız davanın reddine ve yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımızla arz ve talep ederiz. 21.08.2022

 

 

 

DAVALI VEKİLİ 

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN