YALAN TANIK İFADELERİNE KARŞI BEYAN DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

YALAN TANIK İFADELERİNE KARŞI BEYAN DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

YALAN TANIK İFADELERİNE KARŞI BEYAN DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


GİZEM UZUN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

SAHABİYE MAH.TEOMAN SOK.AVUKATLAR İŞ HANI

BİNA NO:9 KAT:5 DAİRE NO:501

 

KAYSERİ 10.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE 

Dosya No: 2022/*** E.

DURUŞMA GÜNÜ: 23/03/2023

DAVACI : 

VEKİLİ : Av. Gizem Gül UZUN

Sahabiye, Teoman Sk. Avukatlar İş Hanı D:No:9/501 Kat:5, 38100 Kocasinan/Kayseri

DAVALI : 

VEKİLİ : 

KONU : 23/03/2023 tarihli duruşmada bulunan tanık beyanlarına karşı beyanlarımızın sunulması hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Mahkemeniz nezdinde görülen yukarıda esası belirtilen dosya kapsamına tanık beyanları alınmıştır. Söz konusu beyanlar bakımından aleyhe hususları kabul etmemiz mümkün değildir. Şöyle ki;

Davalı tarafın tanık sıfatı ile Sayın Mahkemeniz huzuruna çıkarmış olduğu *************’un hala davalı şirket ile iş akdi bulunmaktadır. Bir kişinin çalıştığı şirkete karşı aleyhe tanıklık yapması düşünülemez. Ayrıca tanık beyanında söylendiği gibi, davalı ***********, tanık ***********'a evinin doğalgaz döşenmesinde dahi yardım etmiştir. Kötüniyetli işverenler, tanığa sırf bu yargılama içerisinde haksız menfaat sağlamak amacıyla bilerek yardım etmişlerdir.

Davalı tanıklarından *********** vermiş olduğu beyanında ‘'...çantasından bir poşet çıkardı. Poşetin içinde ne olduğunu görmedim ama ***** Hanım bana altın ve döviz olduğunu söyledi'' poşetin içini görmediğini, davalı tarafın beyanları üzerine içerisinde döviz ve altın olduğunu söylemiştir. Burada tanık sadece duyum yoluyla hareket etmektedir. İçini görmediği bir poşetin içerisinde altın ve döviz olduğunu söylemekte daha sonra ise bunu davalı taraftan duyduğunu söylemektedir.

“Somut olayda, davacı kadın düğünde takılan ziynetlerin davalı tarafından alınıp iade edilmediğini iddia etmiş ise de dinlettiği tanık beyanları duyuma dayalı olup görgüye dayalı bilgileri bulunmamaktadır. Bu nedenle de, sırf duyuma dayalı tanık beyanlarına dayanarak hüküm kurulması doğru değildir. Bunun yanında; davacı kadın iddiasının ispatı yönünden yemin deliline de başvurmamıştır. O halde mahkemece; davacının iddiasını ispatlayamadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve yukarıdaki gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş BOZMAYI gerektirmiştir.” (Yargıtay 3. HD., E. 2014/19468 K. 2015/15186 T. 07.10.2015)

Ayrıca davalı tanıklarından *************, vermiş olduğu beyanında ''****** Hanım, bir çantasından bir poşet çıkardı'' davalının çantasından poşet çıkardığını, ve davacıya verdiğini söylemektedir. Ancak ne yazık ki tanık ************ poşeti çıplak gözleriyle görmüş olduğunu iddia etmesine rağmen poşetin hangi renk olduğunu dahi duruşmada ne tesadüftür ki beyan edememiştir. Hatta ve hatta tarafımızca soru sorulunca oldukça telaşlanmış ve BİLMİYORUM şeklinde cevap vermiştir. Gözleriyle gördüğünü iddia eden tanığın poşetin rengini bile bilmemesi, poşetin şeffaf olup olmadığı dahi bilmemesi tanığın yalan beyanda bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Tanık *************** aleyhine YALAN TANIKLIK suçundan tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur.

Davalı tanıklarından ************, yine vermiş olduğu beyanda ''iş yerindeki ofis arasında camekan vardır, camekan da açıktı, davacı, **************** ve davalı ofistelerdi'' camekanın açık olduğunu ve yaşanan olayın bu camekan sayesinde tamamen gözler önünde olduğunu söylemiştir. Ancak olay günü camekanın önü kutular ve mallar ile doldurulmuştur. Tanığın iki yan ofisi bu mal ve kutular engellerken görmesi mümkün değildir. Ayrıca bu kutu ve mallar olmasaydı dahi camekan buğulu camdır. İçerisi net bir şekilde kesinlikle görülemeyecektir. Bu husus iş yeri kameraları aracılığıyla da ispatlanabilir. Sayın Mahkemenizden iş yeri kameralarının celbini talep ederiz.

Davalı tanıklarından *********, ''*******Hanım herkese yardım eder, benim de bir yere 5.000,00 TL borcum vardı, **** Hanım ödedi'' şeklinde beyanda bulunmuştur. Burada tanık tamamen iş yerinde çalıştığı patronunu güzellemeye çalışmaktadır.

Öncelikle bu davanın konusu ortalama 500.000,00 TL'yi geçkindir. Davalı tanığı ise 5.000,00 TL gibi asgari ücretin yarısı rakamlar ışığında davalının herkese yardım ettiğini söylemektedir. Örnek vermek gerekirse, davalı tanığı, davalının kendisine sırf 1 TL borç verdiği için yine davalının başka birine 100 TL borç verebilecek kadar kaliteli bir insan olduğu gibi anlamsız ve mantıktan uzak açıklamalar yapmaktadır. Davalı tanığı, Sayın Mahkemenizi yanıltmakta ve 500.000,00 TL ile 5.000,00 TL'yi komik bir şekilde bir tutarak kıyas etmektedir.

Ayrıca davalı tanıklarından *********** davalının herkese yardım ettiğini ve çok yardımsever bir kişilik olduğunu söylemiştir. Ancak davacı müvekkil ile arasında geçen bir konuşmada davalı ******** ile alakalı tam tersi aleyhe söylemlerde bulunmuştur. Davalı tanıklarından **********'un söylediği bir cümle diğeri ile çelişmektedir. Bu husus müvekkilimizin o dönem kullandığı 0552 096 ** ** No'lu GSM hattının MESAJ KAYITLARI CELB EDİLDİĞİNDE AÇIKÇA ANLAŞILACAKTIR.

Davacı tarafın dinletmiş olduğu tanıkların vermiş oldukları beyanları karşı tarafın iddialarını doğrulayacak düzeyde olmayıp soyut ifadeler olmaktan öteye gitmemiştir. Yargıtay’ın yerleşik görüşüne göre soyut tanık ifadelerinin ispat değeri taşımadığı sabittir. İş yeri, yapılan iş, işin niteliği ve diğer hususlar birlikte değerlendirilmelidir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2012/7577 E. 2014/12267 K. 10/04/2014 Tarihli ilamında; ‘Somut olayda; fazla çalışma yapıldığını ispat külfeti üzerinde olan davacı işçinin dinlettiği tanık beyanlarının fazla çalışmaya ilişkin açıklamaları soyut olup, birbiri ile örtüşmemektedir. Bu nedenle ispatlanamayan, Mahkemece fazla çalışma ücret alacağının reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Dolayısıyla doğruyu yansıtmayan, taraflı, çelişkili ve yoruma dayalı olan tanık ifadelerini kabul etmiyoruz.

Yukarı da açıkladığımız tüm nedenlerden dolayı davacı tanıklarının taraflı, çelişkili ve müvekkil şirket ile husumet içinde oldukları açıkça ortadır. Bu sebeplerle Sayın Mahkemenizce de re’sen göz önüne alınacak sebeplerle hüküm tesis ederken dikkate almadan karar oluşturarak, davanın reddine karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. 23.02.2023

Davacı Vekili

Av. Gizem Gül UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN