TEHDİT VE HAKARET SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TEHDİT VE HAKARET SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TEHDİT VE HAKARET SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


GİZEM UZUN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

Sahabiye Mah. Teoman Sok. Avukatlar İş Hanı

Kat:5 Daire No:501 Kocasinan/Kayseri

İletişim Bilgisi: 0552 402 13 28

KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ: 

VEKİLİ : Av. Gizem Gül Uzun

ŞÜPHELİ : 

SUÇ : Tehdit (TCK md 106/1), Hakaret (TCK md 125/2)

SUÇ TARİHİ: 07.04.2023

TALEP KONUSU: Şüpheli hakkında eylemlerine uyan suçlardan dolayı tecziyesi amacıyla kamu davası açılmasına ilişkin taleplerimizin sunulmasından ibarettir.

OLAY

1- Olay 07.04.2023 tarihinde müvekkil ve aralarındaki boşanma davası devam etmekte olan Savaş *****'ın ortak konutunda meydana gelmiştir. Şüpheli, müvekkilin boşanma sürecinin devam etmekte olduğu Savaş *****'ın babasıdır. Tarafların arasında boşanma davası yüzünden hukuki ihtilaf bulunmaktadır. 06.04.2023 tarihinde müvekkilin erkek kardeşi trafik kazası geçirmiştir. Müvekkil, bu sebeple bütün gün hastanede kalmış ve evine dönememiştir. Müvekkil 07.04.2023 tarihinde sabah evine gittiğinde anahtarının kapıyı açmadığını görmüştür. Müvekkil bunun üzerine evinin kilidinin değiştirildiğini fark etmiştir. Yine aynı zaman diliminde evin içinden bir takım sesler duymuş evin içerisinde biri olduğunu anlamıştır ve hemen akabinde polis çağırmıştır.

2- Polis memurlarının olay yerine gelmesiyle birlikte; polis memurları defalarca Elif ***** ile Savaş *****'ın müşterek konutunun kapısının ziline basmış fakat evin içerisindeki şahıslar polis memurlarına mukavemet göstermiş ve kapıyı açmamışlardır. İşbu hususlar kamera kaydında da sarih bir biçimde gözlemlenmektedir. Olay yerine çilingirin de gelmesiyle evin içindeki şahıslar evin kapısını açmıştır. Elif *** ve Savaş *****'a ait konutun içinde Savaş Ayvaz'ın anne ve babası olduğu öğrenilmiştir. Olay yerindeki polis memurları, şüpheli İsmail Ayvaz'a defalarca evden çıkmaları gerektiğini söylemiştir fakat şüpheli İsmail ****** polise mukavemet göstermiş ve evden çıkmamıştır. 

3-Müvekkilim, evinde özel eşyaları olması nedeniyle şüpheli İsmail ***** ve evde bulunan diğer kişilerin evden çıkmasını istemesine karşın şüpheli İsmail *****, müvekkilin bu talebini tehdit ve hakaretlerle birlikte reddetmiş, müvekkile "SALAK ÇOCUK, BANA AĞZINI YÜZÜNÜ KIRDIRTMA, SİKTİR OL GİT BURADAN" diyerek müvekkile, olay yerinde bulunan polis memurlarının yanında açık bir şekilde hakaret ve tehditler savurmuştur. İsmail *****, tehdit ve hakaretlerin ardından olay yerinde bulunan polis memurlarına "evet ben şuan suç işliyorum, ben Elif ***** bu eve almıyorum" şeklinde beyanda bulunmuştur. Müvekkil, şüpheli ve ailesinin özel eşyalarını almasından dolayı korktuğu için evine girmek istemiştir fakat olay yerinde bulunan polis memurları, şüphelinin mukavemet göstermesinden ötürü şüpheli ve evden bulunan diğer kişileri evden çıkaramamıştır. Olay yerindeki polis memuru müvekkile "birlikte karakola gidip tutanak tutalım, bu kişiler şuanda suç işliyor" şeklinde beyanda bulunmuştur ve akabinde müvekkil ve ailesi polis memurlarının eşliğinde olay yerinden ayrılmışlardır. 

4- Müvekkil, yaşanan hadisenin ardından polis memurlarıyla birlikte karakola gitmiştir. Müvekkil ve ailesi yaşanan olay ile ilgili olarak ifade vermiş ve karakolda önleyici tedbir kararı düzenlenmiştir. Karakolda düzenlenmiş olan 2023/196 suç numaralı evrak dilekçeye ek olarak sunulacaktır (EK-3)

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilim suç teşkil edecek hiçbir söz, hakaret veya eylemde bulunmamıştır. Üstelik yaşananların aydınlanması amacıyla kendi telefonu ile videoya çekmiştir ve çekilen bu görüntüleri verdiği ifade sonrasında emniyet güçlerine teslim etmiştir. Zira video kaydında da açıkça görüleceği üzere suç teşkil eden fiil polis memurlarının yanında meydana gelmiştir. Müvekkilimin ve ailesinin yaşadığı bu olaylara sebep olan bir şahısların cezalandırılmaması, mağdurlarda ve toplumda infial uyandıracak türden bir durumdur.

2- Şüphelinin müvekkile olan tehdit ve hakaretleri söz konusu olayın öncesine dayanmaktadır. Şüpheli, müvekkili ve ailesini tehdit etmek ve huzurunu kaçırmak maksadıyla aynı eylemleri müvekkil ve Savaş Ayvaz isimli şahsın (şüphelinin oğlu) boşanma sürecindeki olaylarda da yoğun bir şekilde devam ettirmiştir. Şüphelinin bu eylemleri müvekkil ve ailesini tedirgin etmektedir. 

3- Şüphelinin yaptığı bu tehdit ve hakaret içerikli eylemlerle müvekkil büyük bir korku duygusuna kapılmış, her an tedirgin bir şekilde yaşamaktadır.

4- SOMUT OLAYDA HAKARET SUÇUNUN İNCELENMESİ 

Hakaret suçunun oluşabilmesi için, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını incitecek ölçüde, somut bir fiil veya olgu isnat etmek ya da yakıştırmalarda bulunmak ya da sövmek gerekmektedir. Kişiye isnat edilen somut fiil veya olgunun gerçek olup olmamasının bir önemi yoktur. İsnadın ispatı konusu ayrıdır. Somut bir fiil ve olgu isnat etmek; mağdurun onur şeref ve saygınlığını incitecek nitelikte olacaktır. Mağdura yüklenen fiil ve olgunun belirli olması şarttır. Fiilin somut sayılabilmesi için, şahsa, şekle, konuya, yere ve zamana ilişkin unsurlar gösterilmiş olmalıdır. Bu unsurların tamamının birlikte söylenmesi şart değildir. Sözlerin isnat edilen fiilî belirleyecek açıklıkta olması yeterlidir. Çoğu zaman isnat edilen fiil ve olgunun, hangi zaman ve yerde meydana geldiğinin belirtilmesi, onur ve saygınlığı incitecek niteliği tespit için yeterli olmaktadır. Tarafların sosyal durumları, sözlerin söylendiği yer ve söyleniş şekli, söylenmeden önceki olaylar nazara alınarak suç vasfı tayin olunmalıdır. 

 Hakaretin kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerekir. Kişiye onu toplum nazarında küçük düşürmek amaçlı belli bir siyasi kanaatin isnat edilmesi hâlinde de suç oluşacaktır. Bir kişiye yönelik sözlerin veya yapılan davranışın o kişiyi küçük düşürücü nitelikte olup olmadığını tayin ederken, topluma hâkim olan anlayışlar, örf ve adetler göz önünde bulundurulmalıdır.

Yukarıdaki bilgilere göre somut olayda şüphelinin, müvekkile yönelik olarak "salak" ve "siktir git" şeklindeki söylemlerinin, müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını incitecek ölçüde olduğu sarih bir şekilde gözlemlenmektedir. 

Şüphelinin, müvekkile yönelik "siktir git" şeklindeki söyleminin hakareti oluşturduğu kaçınılmaz bir şekilde sarih olmakla birlikte; Yargıtay 4. Ceza Dairesi "salak" kelimesini de hakaret olarak kabul etmiştir.

Keza Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2020/20273 E. , 2020/13343 K. sayılı 22/10/2020 tarihli ilamında:

"Sanığın, katılana attığı mesajlardan “hahahha salak” şeklindeki sözün, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 22/10/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi." şeklinde karar vererek "salak" kelimesinin, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğunu kabul etmiştir.

5- SOMUT OLAYDA TEHDİT SUÇUNUN İNCELENMESİ

Tehdit suçu, failin mağdura karşı, mağdurun kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit etmesi ile meydana gelir.

Tehdit çoğu zaman başka bir suçun unsuru olarak karşımıza gelmektedir. Fakat kanun koyucu tehdit suçunu TCK'da bağımsız bir suç olarak düzenlenmiştir. Kanun koyucu tehdit suçunu düzenlerken suçun bazı şekillerde işlenmesi durumunu nitelikli hal olarak belirtmiş olup, söz konusu nitelikli hallerin oluşmasını farklı yaptırımlara tabi tutmuştur. Tehdit suçunun nitelikli hali olarak düzenlenmemiş olmakla beraber suç bir kadına karşı işlenirse alt sınırı 9 aydan aşağı olmayacaktır.

TEHDİT SUÇUNDA İHLAL EDİLEN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Tehdit suçunda fail, mağdura istediği bir şeyi yaptırmak veya yaptırmamak amacıyla kendisine veya yakınına bir zarar vereceğine dair tehditte bulunmaktadır. Bu durum mağdurun, özgür bir şekilde karar verme ve özgür bir şekilde hareket etme hürriyetini kısıtlamaktadır.

TEHDİT SUÇUNDA KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Tehdit suçunda korunan hukuki değer mağdurun huzur ve sükunudur. Keza yine kişilere anayasa tarafından tanınmış olan özgürlüklerinin ihlalinin önlenmesi ve kişilerin bu suçu işlemekten caydırılması amaçlanmıştır.

Somut olayda şüphelinin, müvekkile "senin ağzını kırarım" şeklindeki ifadesi haksız bir şekilde müvekkilin kendi evine girmemesi amacıyla müvekkile yöneltilmiş bir tehdittir. Tehdit suçunda failin amacının mağdura istediği bir şeyi yaptırmak veya yaptırmamak amacı bulunduğu da gözetildiği için somut olayımızdaki şüphelinin, müvekkili tehdit ettiği sarihtir.

Keza

YARGITAY 2.Ceza Dairesi, 2011/27534 Esas ve 2013/12583 Karar sayılı, 13.05.2013 Tarihli ilamına bakacak olursak:

"Sanık hakkında müştekinin iddiası nazara alınarak hakaret suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın aksi sabit olmayan savunmasına göre katılana sarfettiği, “senin ağzını kırarım” şeklinde sözlerin, tehdit suçunu oluşturduğu gözetilerek bu suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş, üst Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 13.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi."YARGITAY "SENİN AZĞINI KIRARIM" ŞEKLİNDEKİ SÖZLERİN, TEHDİT SUÇUNU OLUŞTURACAĞININ GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİNİ KABUL ETMİŞTİR.

YİNE ŞÜPHELİNİN, MÜVEKKİLE YÖNELİK İŞLEMİŞ OLDUĞU HAKARET VE TEHDİT SUÇLARI NEDENİYLE; MÜVEKKİLİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMA HAKKINI SAKLI TUTARIZ

Arz ve izah edilen nedenlerden ötürü şüphelinin cezalandırılması için suç duyurusunda bulunma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: TCK, CMK

HUKUKİ DELİLLER: Tanık, Karakol Tutanağı, Video Kaydı ve sair bütün deliller

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler gereği ve soruşturma sırasında resen göz önünde bulundurulacak hususlar ışığında;

Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak, haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesini,

Şüphelinin psikolojik sorunlarının olup olmadığı hususunun tespiti için hastaneye sevk edilmesini

CMK m.100 uyarınca tutuklanmasını saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz. 19.04.2023

MÜŞTEKİ VEKİLİ

AV. GİZEM GÜL UZUN

EKLER

1- Vekaletname

2- Hakaret ve Tehdit fiilinin gerçekleştiği anın kamera kaydı suç duyurusu dilekçesine ek olarak CD şeklinde Sayın Savcılığınza sunulmuştur.

3- Önleyici tebdir kararı tutanağı

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN