TAŞINMAZIN TAHLİYESİ İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAŞINMAZIN TAHLİYESİ İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAŞINMAZIN TAHLİYESİ İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


KAYSERİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI :

 

VEKİLİ : Av. Gizem Gül UZUN

 

ADRES : Sahabiye Mahallesi, Sahabiye Mah. Teoman Sk. Avukatlar İş Hanı Bina no:9 Kat:5 Daire No:501 Kocasinan/KAYSERİ

 

DAVALI :

 

KONU : ***************************

 

İCRA DOSYASI : Kayseri Genel İcra Dairesi 2023/***** E. Sayılı Dosyas

 

AÇIKLAMALAR :

 

Müvekkilimiz dava konusu ''Mevlana Mah. *******************Talas/KAYSERİ 1121 Ada Numaralı ve 1 Parsel Numaralı'' tapu bilgilerine haiz taşınmaz malikidir. Tapu kaydı ektedir.(EK-1)

 

Davalı kiracı Yurt *****, mülkiyeti müvekkilim kiralayan Mehmet ********’a ait dairede müvekkilin evi satın aldığı tarihten önce kiracı olarak oturmaya başlamış, müvekkil tapuyu üzerine almadan önce kendileriyle görüşmüş ve evi bir ay içerisinde boşaltacaklarını beyan etmelerine karşın evi boşaltma hususunda imtina etmiş ve müvekkilin tapuyu üzerine aldığı tarihten bu yana taşınmazda oturmasına karşın müvekkile hiçbir ödeme yapmamıştır.

 

Tarafımızca bu kira bedelleri hakkında kanuni hak olan yüzde 25 üzerinden artış yapılmak suretiyle kira bedelleri hakkında haciz, tahliye, teslim talepli icra takibi başlatılmıştır. İşbu icra takibi sonucu ödeme emri tebliğ edilmiştir. (EK-2)

 

Davalı dosya borcunu ödememiş olup kira tutarını da ödememiştir. Davalı halen mezkur taşınmazı kullanmakta olup hiç birşekilde ne kira bedelini ne de bina ortak giderlerini ödememektedir. Ödeme/Tahliye emrinden davalının haberi olup bu durum davalıya bildirilmiştir.

 

Tüm bu saydığımız sebeplerden ötürü Kayseri Genel İcra Dairesi'nin 2023/***** Esas Sayılı dosyasında davalı aleyhine kira bedelinin tahsili amacıyla icra takibi başlatılmış, Ödeme emri tebliğ edilmiş, Ancak davalı 30 günlük ödeme süresi içerisinde herhangi bir ödeme yapmamıştır.

 

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle davalıların mecurdan tahliyesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER :6098 Sayılı Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu

 

HUKUKİ DELİLLER : Tapu Senedi, Kayseri Genel İcra Dairesi 2023/***** E. Sayılı dosya, Davalının tahliye adresinde ikamet ettiğini gösterir belge, Bilirkişi incelemesi, keşif, yemin, ikrar, isticvap, tanık her türlü yasal delil.SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle davalı Yurt *******'ın Mevlana Mah. Şehit Fatih Duman Sok. *****************Talas/KAYSERİ adresli Kayseri İli, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi ***** Ada Numaralı ve 1 Parsel Numaralı tapu bilgilerine haiz mecurdan tahliyesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalının üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.29.08.2023

 

DAVACI VEKİLİ

 

Av. Gizem Gül UZUNEKLER:

Tapu Senedi

Kayseri Genel İcra Dairesi'nin 2023/62467 Esas Sayılı dosyası ödeme emri

Kayseri Genel İcra Dairesi'nin 2023/62467 Esas Sayılı dosyası tebligat ve tebliğ mazbatası

Bir adet onaylı vekaletname örneği

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN