SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


 •  SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 • GİZEM UZUN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

  SAHABİYE MAH. TEOMAN SOK. AVUKATLAR İŞ

  HANI BİNA NO:9 KAT:5 DAİRE NO:501

  KOCASİNAN/KAYSERİ

  GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE

   Gönderilmek Üzere

  KAYSERİ BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE

  İTİRAZ EDEN: 

  VEKİLİ: AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

  ADRES: SAHABİYE MAH. TEOMAN SK. AVUKATLAR İŞ HANI 

  BİNA NO: 9 KAT: 5 DAİRE NO: 501 KOCASİNAN/KAYSERİ

  İTİRAZ KONUSU

  KARAR: T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığının 02.06.2023 tarihli ve O-27226093-182-147********* numaralı Soruşturma İzni Verilmesi Kararı

  TEBLİĞ TARİHİ: 07.06.2023

  TALEP KONUSU:  Usul ve yasaya aykırı olan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığının 02.06.2023 tarihli ve O-27226093-182-***************** numaralı Soruşturma İzni Verilmesi Kararına karşı itirazlarımızın sunulmasıdır.

 • SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
 •  

  AÇIKLAMALAR:

  Müvekkilim Temmuz 2018 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı kapsamında Urfa'ya atanmış, 18.03.2019 tarihinde ise Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevini icra etmeye başlamıştır. Akabinde ise müvekkil Urfa'dan ********** Harekat Bölgesinde görevlendirilmiştir. Müvekkil, mesleğini icra etmekteyken müvekkil hakkında yukarıda tarih ve sayı numarası verilen ''Soruşturma İzni verilmesi Kararı'' verilmiştir. İtiraz konusu soruşturma kararı Askeri Ceza Kanunu md. 130 gereğince verilmiştir. Bu karar açıkça usule ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki,

  1- Öncelikle Sayın Mahkemenizce de bilineceği üzere; ''Soruşturma İzni Verilmesi Kararı'' öncesinde ilgililer hakkında bir ön inceleme yapılmaktadır. Ön inceleme sürecinde ilgililerin ifadeleri, gerekçeler ve diğer önemli belgeler bulunmaktadır. Ayrıca kanun gereği ön incelemenin sonuçlanmasından itibaren 30 gün içerisinde Soruşturma kararları verilebilir. 

  Ön inceleme evrakları soruşturma kararının incelenmesi açısından elzem olup, usul ve yasa çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak ön inceleme evrakları bütün çabamıza rağmen 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından tarafımıza verilmemiştir. Bu sebeple tarafımızca hangi süreler içerisinde soruşturma kararı verildiği, müvekkilin beyanları ve olaya ilişkin deliller görülememektedir. İşbu sebeple Sayın Mahkemenizden ön inceleme evraklarının talep edilmesini, soruşturma kararının yasal süreler içerisinde verilip verilmediğinin tespitinin yapılmasını, delillerin ve beyanların re'sen incelenmesini talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

  2- Soruşturma kararı incelendiğinde müvekkilin söz konusu ''Kirpi-1'' askeri aracına ait muhteviyatları 18.03.2019 tarihinde tam ve eksiksiz teslim aldığı iddia edilmiştir. Ancak müvekkile, görevlendirildiği askeri aracın devir teslimi 20.03.2019 tarihinde yapılmıştır. O süreçte takım astsubayı olan ************'ın sözlü emri üzerine, boş zimmet kağıdına müvekkil daha aracı görmeden imza attırılmıştır. Müvekkilin aracı teslim aldığı şahıs Ulş. Uzm. Çşv. *********'dır. Müvekkil şahıstan aracı aldığında araçta jammer kontrol ünitesinin ve muhteviyatının eksik olduğunu fark etmiştir. Bunun üzerine müvekkil Ulş. Uzm. Çvş. ************'ya bu kontrol ünitesi ve muhteviyatının nerede olduğunu sorduğunda "Depoda" cevabını almıştır. YİNE MÜVEKKİLİN, EMRE KAYA İLE YAPMIŞ OLDUĞU BU GÖRÜŞMEYE DAİR WHATSAPP MESAJ KAYITLARI BULUNMAKTADIR. KEZA MESAJ KAYITLARINDA EMRE KAYA, AÇIK BİR ŞEKİLDE KENDİSİ SORUŞTURMA KONUSU ARACI MÜVEKKİLE TESLİM EDERKEN KAYBOLAN PARÇALARIN ZATEN ARAÇTA OLMADIĞINI BELİRTMİŞTİR. Sayın Mahkemenize sunduğumuz mesaj kayıtlarında da açıkça görüleceği üzere müvekkilin aracı teslim aldığında eksik olan ekipmanların araçta olmadığı sabittir. 

  Müvekkil, soruşturma konusu askeri aracı teslim aldığında eksik olan jammer kontrol ünitesi ve muhteviyatı eksiktir. Açıkça görüleceği üzere ön inceleme usule ve yasaya aykırı yapılmış, gereken tahkikatlar eksik yapılmıştır. 

  3- Sayın Mahkemenizce talep edilecek olan ön inceleme evrakları incelendiğinde müvekkilin ifade tutanaklarında. Açıkça görüleceği üzere müvekkilin beyanları usule aykırı bir şekilde alınmış olup kanunun emredici hükümlerine aykırı davranılmıştır. Ön inceleme süreci açıkça usule ve yasaya aykırı gerçekleştirilmiştir.

   Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

  Madde 6 – Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile

  kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hüküm

  bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler;

  hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle

  yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor

  düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Ön inceleme birden çok kişi

  tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir.

   Kanunda açıkça görüleceği üzere yapılan ön inceleme sırasında gerekli bütün belgeler toplanmalı, ifadeler usule uygun biçimde alınmalıdır. İzah ettiğimiz ve sunduğumuz tutanak çerçevesinde müvekkilin ifadesinin usule uygun biçimde alınmadığı ve gerekli belgeler ve delillerin toplanmadığı aşikardır.

  4- Ayrıca müvekkilin bulunduğu birlik personelleri, diğer personeller, askeri ekipman ve araçlar hakkında da sürekli ilgisiz davranmışlardır. Müvekkil soruşturma konusu aracın eksikliklerini defaatle bildirmiş ancak bölük astsubayı olarak görev yapan Ulş. Ast Subay Üst Çavuş. ************ ve İdari işler personeli Ulş. Uzm. Çvş. ******* tarafından sürekli olarak ''bunlar prosedür, önemsiz, sıkıntı çıkmaz'' şeklinde cevaplara maruz kalmıştır. Ayrıca birlik personelleri, yukarıdaki beyanlarla müvekkile ve diğer personellere boş kağıt dahi imzalatmışlardır. Müvekkilin soruşturma izni verilen suçu işlemediği, ön incelemenin yanlış ve asılsız evraklara dayanarak tamamlandığı açıkça ortadadır.

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen göz önüne alınacak sebeplerle; T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığının 02.06.2023 tarihli ve O-27226093-182-14****** numaralı Soruşturma İzni Verilmesi Kararı verilmesine dair karara itirazlarımızın kabulü ile ilgili kararın kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 15.06.2023

   İTİRAZ EDEN VEKİLİ

  Av. Gizem Gül UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN