Önleme Araması Kararının O Tarihi Kapsamadığı, Adli Arama Kararı Bulunmadığı Göz Önüne Alındığında Delilin Hukuka Aykırı Olduğu

Önleme Araması Kararının O Tarihi Kapsamadığı, Adli Arama Kararı Bulunmadığı Göz Önüne Alındığında Delilin Hukuka Aykırı Olduğu

Önleme Araması Kararının O Tarihi Kapsamadığı, Adli Arama Kararı Bulunmadığı Göz Önüne Alındığında Delilin Hukuka Aykırı Olduğu


Önleme Araması Kararının O Tarihi Kapsamadığı, Adli Arama Kararı Bulunmadığı Göz Önüne Alındığında Delilin Hukuka Aykırı Olduğu

Önleme Araması Kararının O Tarihi Kapsamadığı, Adli Arama Kararı Bulunmadığı Göz Önüne Alındığında Delilin Hukuka Aykırı Olduğu

T.C YARGITAY 20.CD

Esas:   2018/3428

Karar:   2019/4902

Karar Tarihi:   30/09/2019

Özet:Aracın arka camının önündeki poşet içerisinde süt kutusu içinde toz esrarın ele geçirildiği; önleme araması kararının o tarihi kapsamadığı, adlî arama kararı veya önleme araması kararı bulunamadığı göz önüne alındığında delil hukuka aykırıdır.

Mahkeme : ERZİNCAN 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Karar Tarihi-Numarası : 24/03/2015- 2014/23 esas ve 2015/58 karar

Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma

Hükümler : 1)Beraat; (sanıklar B…… hakkında)

2)Mahkûmiyet; (sanıklar ……, … hakkında)

Dosya İncelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

A)Sanıklar… yönünden “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan kurulan beraat hükümlerinin incelenmesinde:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,

B)Sanık …, …, … hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:

1)Hükmün tefhim olunduğu 24/03/2015 tarihli oturumda hazır bulunan sanık …’a son söz hakkı tanınmadan, 5271 sayılı CMK’nın 216/3. maddesine aykırı davranılması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

2)Dosya kapsamından, 14/08/2013 tarihinde, istihbari bilgi üzerine takibe alınan ve içerisinde sanıklar …, …’un bulunduğu … plaka sayılı aracın durdurulduğu, Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi’nin 13/08/2013 tarihli, 2013/224 değişik iş sayılı önleme araması kararına dayanılarak yapılan aramada, aracın arka camın önündeki kırmızı renkli şeffaf poşet içerisinde 1 litrelik süt kutusu içine zulalanmış halde 507 gram toz esrarın ele geçirildiği; araç aramasının hukukî dayanağı olan, Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi’nin 13/08/2013 tarihli, 2013/224 değişik iş sayılı önleme araması kararı incelendiğinde, “16/08/2013-15/09/2013” tarih aralığında geçerli olduğu, “14/08/2013 ” olan suç tarihini kapsamadığı anlaşılmakla, 14/08/2013 tarihinde sanıkların bulunduğu araçta arama yapılması için CMK’nın 116-119. maddeleri uyarınca alınmış “adlî arama kararı” veya “yazılı arama emri” olup olmadığının veya “yer, zaman ve süre” yönünden somut olaya uygunluk gösteren “önleme araması” kararı bulunup bulunmadığı araştırılıp, varsa temini ile dosyaya eklenmesi; arama kararı ya da yazılı arama emri bulunmaması halinde, yapılan arama ve bunun sonucu elde edilen delillerin hukuka aykırı olup Anayasanın 38/6, CMK 206/2-a, 217/2 ve 230/1-b maddelerine aykırılık oluşturup hükme esas alınamayacağı; ayrıca sanık …’ın 21/09/2013 tarihli “üçüncü kişiye uyuşturucu madde temin etme” eyleminin sabit olduğu, 03/07/2013 tarihli “üçüncü kişiye uyuşturucu madde temin etme” ve 06/10/2013 tarihli “ticari amaçla uyuşturucu madde temin etme ve nakli” eylemlerinin sabit olmadığı; sanık …’in ise 06/10/2013 tarihli “ticari amaçla uyuşturucu madde temin etme ve nakli” eyleminin sabit olmadığı hususları da dikkate alınıp, tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanıkların hukukî durumlarının tayin ve takdiri gerekirken eksik araştırmaya dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması,

3)Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından suç konusu uyuşturucu maddelerden alınan tanık numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar … ile sanıklar …… müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükümlerin BOZULMASINA,

C)Sanık … hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:

Sanık … müdafiinin temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteminin, hükmedilen cezanın süresine göre, 5320 sayılı Kanun’un 8/1, 1412 sayılı CMUK’nın 318 ve CMK’nın 299. maddeleri uyarınca reddine karar verilerek, duruşmasız olarak inceleme yapılmıştır.

1)Dosya kapsamından, 06/10/2013 tarihli olayda, kendisinde uyuşturucu madde ele geçirilemeyen sanık …’in, sanıklar … ve …’ın birlikte yakalandığı … plaka sayılı araçta yapılan aramada, aracın paspasları ve bagaj paspası üzerine dökülmüş halde ele geçen 0,105 gram esrar ile ilgisi olduğuna ya da “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçuna iştirak ettiğine ilişkin, somut olgularla örtüşmeyen ve içeriğine değişik anlamlar yüklenebilecek telefon konuşmaları dışında kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı, dolayısı ile sözkonusu eylemin sabit olmadığı; 18/06/2013 tarihli olay yönünden ise, Diyarbakır ilinden ikamet ettiği Erzincan iline giden sanık …

Tahir’in kullandığı …… plaka sayılı araçta, Erzincan il girişinde yapılan aramada, bagaj paspasının altına gizlenmiş siyah poşet içinde ve şoför kapısı cebinde beyaz kağıdın içinde ele geçirilen 195,45 gramdan ibaret esrarı, “kullanmak için Diyarbakır ilinden satın aldığına ve ikamet ettiği Erzincan iline getirdiğine” ilişkin savunmasının aksine, satacağına veya başkalarına vereceğine ilişkin kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı; temyize konu dosyada, sanık hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan açılan davada, “hükmü açıklanmasının geri bırakılmasına” karar verildiği de göz önüne alınarak, sanığın, “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan beraati yerine , yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi,

2)Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından suç konusu uyuşturucu maddelerden alınan tanık numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

D)Sanık … hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:

Sanık … ve müdafii Av. …’in yokluğunda verilen 24/03/2015 tarihli hükmün, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca vekile tebliğ edilmesinin kanunî bir zorunluluk olduğu gözetilmeden, sanık …’ın mernis adresine 04/05/2015 tarihinde tebliğ edilmekle yetinildiği, bu haliyle tebligatın usulsüz olduğu anlaşıldığından, sanık müdafii Av. …’in 12/05/2015 tarihli temyiz istemi öğrenme üzerine ve süresinde kabul edilerek, 12/05/2015 tarihli “temyiz isteminin reddine” ilişkin ek karar kaldırılarak yapılan temyiz incelemesinde;

Dosya kapsamından, 06/10/2013 tarihinde, sanık …’ın; diğer sanıklar … ile birlikte yakalandığı … plaka sayılı araçta yapılan aramada, aracın paspasları ve bagaj paspası üzerine dökülmüş halde ele geçen ve sanık …’in aşamalardaki savunmalarında “olay tarihinde kendisinin içimlik olarak kullandığı esrardan dökülen kırıntılar ” olduğunu beyan ettiği 0,105 gram esrar ile ilgisi olduğuna, 05/10/2013 tarihinde Diyarbakır’dan “ticari amaçla uyuşturucu madde temin ve nakletme” eylemine iştirak ettiğine ilişkin, savunmasının aksine, sanık …’ın “06/10/2013 tarihinde araçta ele geçen maddenin, 05/10/2013 tarihinde Diyarbakır’dan kullanmak amacıyla kendisi ve …’ın birlikte temin ettikleri ve Erzincan’a giderken, yakalanmamak için Pülümür’de bir araziye sakladıkları esrarın kırıntıları olduğuna” dair sonradan değiştirdiği, somut olgularla örtüşmeyen beyanı dışında kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, atılı suçtan beraati yerine, mahkûmiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

E)Sanık … hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan verilen beraat hükmünün incelenmesinde:

1)Dosya içeriğinde yer alan olay ve fiziki takip tutanakları, iletişimin tespiti tutanakları, teşhis tutanağı, tutanak düzenleyicilerinin tanık sıfatı ile alınan beyanları ile sanık …’in aşamalardaki istikrarlı beyanlarından, 11/07/2013 tarihinde, Gümüşhane İli Kelkit İlçesinden Erzincan’a gelen sanık …’in, uyuşturucu madde temin etmek amacıyla, sanık …’a telefon ettiği ve kararlaştırdıkları buluşma yerinde aynı tarihte yapılan fiziki takip sırasında aralarındaki para ve uyuşturucu madde alışverişinin tutanak ile tespit edilerek, 17/03/2014 tarihli celsede tanık sıfatı ile dinlenen tutanak düzenleyicileri …… tarafından doğrulandığı, buluşma sonrası takip edilen sanık …’in, kolluk görevlilerini fark ederek, araçtan dışarı attığı 3 parça halinde 7,5 gram toz esrarın ele geçirildiği, ……’in aşamalarda, “Olay günü ele geçen esrarı, “Çeto” lakabı ile tanıdığı ve öncesinde teşhis ettiği …’ den para karşılığı temin ettiğini” beyan ettiği gözetilmeden, sanık … hakkında yerinde olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi,

2)Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından uyuşturucu maddelerden alınan tanık numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA, 30/09/2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Önleme Araması Kararının O Tarihi Kapsamadığı, Adli Arama Kararı Bulunmadığı Göz Önüne Alındığında Delilin Hukuka Aykırı Olduğu hakkındaki karar, Avukat Gizem Gül Uzun tarafından sunulmuştur.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN