NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

SÖKE NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

 ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

 

DAVACI : 

VEKİLİ : Av. Gizem Gül Uzun 

DAVALI : Söke İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

Hasanefendi Mah 1904 Sk. No:2 Efeler/AYDIN

Detsis numarası: 64088408

DAVA : Adın değiştirilmesi davası, Adın düzeltilmesi davası

 

DAVA KONUSU : Davacının '............' olan adının '........................' olarak 

değiştirilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

 

Davacı .............................'in her ne kadar nüfusa kaydı yapılırken ''...................'' olarak yazılmış olsa da müvekkilim çevresinde '.........................' ismiyle bilinmektedir. Müvekkilime ailesi, akrabaları, arkadaşları komşuları 'Burak' ismiyle hitap etmektedir. Müvekkilim Erciyes Üniversitesi Endüstri Bölümünde okumaktadır. Okuduğu üniversitede dahi müvekkilime herkes 'Burak' ismiyle hitap etmektedir.

 

Müvekkilimin gerçek adı ''............................'' tır. Müvekkilim .......... ve ............. olmak üzere iki ada sahiptir. Ancak nüfusa kaydı yapılırken nüfus memurunun yaptığı hata ile yalnızca ................. adı yazılmış, Burak adı yazılmamıştır.

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi müvekkil; ailesi, arkadaş çevresi, yakın akrabaları kısaca müvekkili tanıyan ve bilen herkes tarafından ...................... olarak bilinmektedir. Hatta müvekkile sadece Burak adıyla hitap edilmektedir. Müvekkile .............. adıyla hitap edilen tek yer resmi kurum ve kuruluşlardır. Müvekkilimin toplumda '...............' olarak bilinmesine dair birçok tanık bulunmaktadır. Hatta kolluk araştırmasıyla da müvekkilin Burak olarak bilindiği tespit edilecektir.

 

Müvekkile ............. ismini babası koymuştur. ............... ismi müvekkilin babasının babası yani dedesinin ismidir. Müvekkilin annesi ise Burak adını koymak istemiş ancak nüfus müdürü sadece............... adını yazmıştır. Müvekkile her ne kadar 'Burak' adıyla hitap edilse de müvekkil babasını kırmamak için '..........' adının da kalmasını istemektedir. 

 

Öyle ki müvekkilim doğduğu günden itibaren Burak adıyla anılmıştır. Müvekkilimin ismiyle alakalı bu karışıklık müvekkilimin hayatında çeşitli zorluklar çıkarmaktadır. Ayrıca müvekkilim adıyla alakalı bu karışıklıktan ötürü her seferinde açıklama yapmaktan yorulmuştur. 

 

Burak ismi ................. ismine göre günümüz koşullarında daha modern ve çağdaş bir isimdir. Bu sebepten mütevellit Burak ismi müvekkilime her anlamda kolaylık sağlayacaktır. Müvekkilin sosyal medya hesaplarında dahi sadece Burak ismi geçmektedir.

 

T.C.YARGITAY 8.HUKUK DAİRESİ 2017/6122 E. 2017/14423 K. Sayılı karar gereğince ''Adını benimsemeyen, kişiliği ile özdeşleştirmeyen kişinin adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır.''

 

Yargıtay kararı ışığında da görüldüğü üzere müvekkilim ............... ADINI KİŞİLİĞİ İLE HİÇBİR ŞEKİLDE ÖZDEŞLEŞTİRMEMEKTEDİR. Müvekkilimin kişiliği ile özdeşleştirdiği isim Burak'tır.

 

Ad ve soyad, insanların dış dünyada iletişim kurarken ve kendilerini tanıtırken ilk söyledikleri şeydir. Her insan kimliğinin vazgeçilmez parçası olan ismini gururla söylemek ve taşımak ister. Fakat ebeveynler bu konuda çok düşünmeden veya tam bilgi sahibi olmadan isim koyabilmektedir. Bireyin sevmediği ismi her defasında söylemesi adeta zulme dönüşmektedir. Zira isimler insanlar üzerinde çok etkilidir.

 

Yargıtay kişinin kimliğinde yazılı isim ile değil de başka bir isimle herkes tarafından tanınmasını isim değiştirmek için haklı sebep olarak görmüştür. Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere bu durum öyle bir hale gelmiştir ki uygulamada kişinin yalnızca isminden rahatsız olması dahi isim değiştirmek için makul bir sebep kabul edilmiştir. Var olan ismine ikinci isim ekletme de uygulamada sıkça karşılaştığımız bir durumdur.

 

Sonuç olarak; müvekkilimin çocukluğundan beri aile ve sosyal yaşamında kullandığı isim ile nüfus kayıtlarındaki ismi birbirinden farklıdır. Bu durum müvekkilimin sosyal yaşantısında zorluklara sebep olmaktadır. Ayrıca müvekkilim kendi karakteri ile ............... ismini bağdaştırmamaktadır. Bu durumdan ötürü mutsuz olmaktadır.

 

 Belirtmiş olduğumuz nedenlerle işbu davayı açılması zorunluluğu doğmuştur.

Ayrıca müvekkilim 2001 doğumlu olup, Erciyes Üniversitesi Endüstri Bölümünde henüz hazırlık okumaktadır. Yani hiçbir geliri yoktur. Ailesinden destek alarak okumaya çalışmaktadır. Üzerine kayıtlı gayrimenkul ve araç da yoktur. Bu yüzden Sayın Mahkemenizden adli yardım talebimizin kabulünü talep ederiz. Şayet Mahkemeniz evrak ister ise bu durumun tarafımıza bildirilmesini talep ederiz. Mahkemenizce verilen süre içerisinde adli yardım talebinin kabulü için gerekli olan evrakları sunacağız. Saygılarımızla..

 

HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Anayasa ve her 

türlü mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : 

Nüfus kayıt örneği

Sosyal durum araştırması- Kolluk tarafından ve mahkemenizce gerekli görülecek her türlü kurum ve kuruluştan araştırılmasını talep ederiz.

Tanık beyanları: Müvekkilin herkes tarafından Burak olarak bilindiğini, müvekkilin ailesi, arkadaşları, akrabaları tarafından Burak olarak bilindiğini, müvekkile Burak olarak hitap edildiğini ve dava dilekçemizdeki her türlü iddianın ispatı için dinleneceklerdir. 

Tanıkların adı soyadı ve adresi ayrıca bildirilecektir.

4- Kanuni ve takdiri her türlü yasal delil

Karşı delil sunma hakkımız saklıdır.

 

İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda açıklanan ve re'sen gözetilecek diğer nedenlerle; DAVAMIZIN KABULÜ ile, müvekkilin ''..................'' olan adının ''............................. Burak'' olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, mahkemenizce müvekkilin adının talebimizdeki gibi değiştirme kararının verilmesinden sonra kararın ilgili Nüfus Müdürlüğü ile ilgili kurum ve kuruluşlara BİLDİRİLMESİNE, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. 08.03.2022

DAVACI VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN 

 

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ, Avukat Gizem Gül Uzun tarafından hazırlanmıştır.

 

 

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN