İDARİ İŞLEMİN İPTALİNE İLİŞKİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İDARİ İŞLEMİN İPTALİNE İLİŞKİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İDARİ İŞLEMİN İPTALİNE İLİŞKİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


GİZEM UZUN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

SAHABİYE MAH. TEOMAN SOK. AVUKATLAR

İŞ HANI BİNA NO:9 KAT:5 DAİRE NO:501

KOCASİNAN/KAYSERİ
ANKARA İDARE MAHKEMESİNEYÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR.

 

VEKİLİ: Av. Gizem Gül Uzun

 

DAVALI: İç İşleri Bakanlığı Detsis No: 24312041

 

KONU: İdari işlemin iptaline ilişkin dava dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR:

 

Müvekkilimize 20.06.2023 tarihli E-66771419-030.99-2017**** sayılı sözleşmenin yenilenmeyeceğini ilişkin tebligat gelmiştir. İşbu tebligat Elazığ E Tipi Ceza İnfaz Kurumluğuna gelmiştir. İlgili tebligat ektedir.

 

Her ne kadar idare tarafından müvekkilimizin sözleşmesinin yenilenmemesi uygun görülmüşse de bu karar usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

 

1.Müvekkilimiz 2018 yılının eylül ayı ila 2019 yılının Ağustos ayına kadar Jandarma Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim görmüştür. Sonrasında akademiden mezun olmuş ve müvekkilimizin ataması Bingöl'e yapılmıştır. Sonrasında müvekkilimiz komando kursuna gitmiştir. Müvekkilimiz atış, yüzme, spor vb. zorlu eğitimlere katılmıştır. Müvekkilimizin ileri seviye atış teknikleri eğitimi pandemi döneminde dahi devam etmiştir. Çoğu komutanın dahi katılmaya cesaret edemediği eğitimi müvekkilimiz derece yaparak bitirmiştir.

 

Bu eğitimde otuz kilometre arazide sırtta yirmi kilogram ağırlığında taş ile koşulmuştur. Eğitimde yiyecekler saklanmış, arazide koordinattan yön bulunmaya çalışılmıştır. Yön bulunduğu zaman yemek yenilebilmiştir.

 

Yine müvekkilimiz en ağır eğitim olan esaretten kurtulma eğitimine dahi kendi isteği, arzusu ve şevkiyle katılmıştır. Müvekkil, rehine kurtarma eğitimine, özel operasyonlara, mezkur mahalde terörle mücadele gibi birçok eğitime katılmıştır. En sonunda müvkekil JÖAK (Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı)'na katılmaya hak kazanmıştır. Yine müvekkil JOPER (Jandarma Özel Operasyon Timi)'ne katılmaya hak kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığında göreve başlayan müvekkil, birçok başarı belgesi almıştır. Bu belgeler ekte sunulmuştur.

 

Bu denli zorlu eğitimlere katılan bir kişinin vatanına ve milletine ne derece bağlı kişilik yapısına sahip olduğu hususunu Sayın Mahkemenizin takdirine bırakıyoruz.

 

2.İdareler sözleşmenin yenilenmemesi işlemini yürütürken KAZANILMIŞ HAKLARI gözetmek zorundadır. Örneğin, sözleşmeli uzman erbaş koşullarını sağlamış ve sözleşmeli uzman erbaş olarak görevlendirilmiş olan bir şahsın, daha sonra sözleşmeli personel olma koşullarını kaybetmediği müddetçe bu personelin sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmesi KAZANILMIŞ HAKLARA, HUKUKA ve YASAYA aykırıdır. Ancak, yasalarda sınırlı olarak sayılan sözleşmeli personel olma koşullarını kaybetmiş ise sözleşmenin yenilenmemesinde hukuka aykırılık durumu mevcut değildir.

 

Somut olayda müvekkilin kazanılmış hakları ihlal edilmiştir. Müvekkilimiz şu an her ne kadar Elazığ 3.Ağır Ceza Mahkemesi 2023/*** E. Sayılı dosyada yargılanıyor ise de yargılama henüz devam etmektedir.

 

Müvekkilin ceza yargılaması henüz bitmemişken, müvekkilin hiçbir suçu yokken masumiyet karinesini ihlal ederek müvekkilin sözleşmesinin yenilenmemesi usul ve yasaya aykırıdır. CEZA DOSYASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6/2. maddesine göre, “Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır”. Anayasa’nın 38/4. maddesi de “ Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz”, diyerek aynı ilkeyi benimsemiştir. Hukuk devletinin bir gereği olan bu ilke nedeniyle, bir kimsenin suçluluğunun kesinleşmiş yargı kararıyla ispat edilmiş olmasına kadar, o kişinin suçsuz olduğu varsayılacaktır.

 

Masumluk karinesi, hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar, şüpheli/sanığın suçlu muamelesi görmemesini ve lekelenmemesini ifade eder. Hüküm kesinleşinceye kadar birey, kamuoyuna suçlu olarak tanıtılmamalıdır.

 

Bir kimsenin suçu işlediğinin ifade edilmesiyle, bir suçtan dolayı şüpheli olduğunun söylenmesi birbirinden farklıdır ve o kişinin suçlu olduğunun kesin yargılarla ifade edilmesi, suçsuzluk karinesini ihlal eder.

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİMİZE İLİŞKİN;

 

Müvekkilin anayasadan gelen çalışma hakkı, masumiyet karinesi ihlal edilerek elinden alınmıştır. Müvekkilin henüz kesinleşmiş bir cezası bulunmamaktadır. Müvekkilin devam eden ceza yargılaması bulunmaktadır. Masumiyet karinesi gereği suçluluğu ispat edilinceye kadar herkes masumdur. Tesis edilen işlemde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağı açıktır.

 

Müvekkilin kazanılmış haklarının saklı tutulması gerekmektedir. İdari işlemin uygulanması halinde telafısi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleştiği açıkça ortada olduğundan yürütmenin durdurulması istemimizin kabulüne karar verilmesini talep etmek zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

 

Davaya konu bahsi geçen hukuka aykırı işlem uygulandığında davacı için telafisi mümkün olmayan zararlar doğacaktır. Bu nedenle kamu görevinden çıkarılma işleminin iptali için iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur. Davalı idarenin hukuka aykırı bu işlemi nedeniyle, müvekkilin maddi ve manevi mağduriyetleri doğmuştur.

 

ADLİ YARDIM TALEBİMİZİN KABULÜNE İLİŞKİN;

 

HMK.m.334/1 hükmü şöyledir: "Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler."

 

Müvekkilimiz, şu an Elazığ F tipi cezaevinde kalmaktadır. Dolayısıyla müvekkilimizin düzenli geliri bulunmamaktadır. Ayrıca müvekkilimizin üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı yoktur. Müvekkilimizin evi, arabası yoktur. Müvekkilimiz, yargılama giderlerini ödeyebilecek ekonomik durumda değildir.

 

HUKUKİ SEBEP: İYUK, DMK ve her türlü mevzuat.

 

HUKUKİ DELİL: Özlük dosyası, idari işlem ve her türlü delil.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve re'sen gözetilecek diğer nedenlerle sözleşmenin yenilenmemesi işleminin İPTALİNE, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. 11.08.2023DAVACI VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN