İDARİ GÖZETİM KARARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI NELERDİR?

İDARİ GÖZETİM KARARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI NELERDİR?

İDARİ GÖZETİM KARARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI NELERDİR?


idari gözetim kararına karşı başvuru yolları nelerdirİDARİ GÖZETİM KARARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI NELERDİR?

 

6458 sayılı Kanunun’ 57’ncı maddesinde İdari Gözetim Kararına Karşı başvurulacak hukuki yollar açıkça düzenlenmiştir. Buna göre; İdari gözetim altında tutulan yabancı idari gözetim kararına karşı idari gözetim kararını veren veya idari gözetim kararını veren idarenin bulunduğu ilden sevk edilmiş olduğu geri gönderme merkezinin yargı çevresindeki SULH CEZA HAKİMLİĞİNE idari gözetim kararının kaldırılması ve serbest bırakılma talebiyle itiraz edebilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Yani, yabancı tarafından yapılan başvuru idari gözetimi durdurmayacak olup, idari gözetim altına alınmış olan yabancı itiraz sonuçlanıncaya kadar idari gözetim altında tutulmaya devam edecektir.

 

Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Yabancının asil olarak veya avukatının vekaleten yapmış olduğu başvuruyu SULH CEZA HAKİMLİĞİ EN FAZLA 5 (BEŞ) GÜN İÇİNDE SONUÇLANDIRIR. Yapılmış olan itiraz neticesinde sulh ceza hakimliği idari gözetim kararının usule uygun olarak alınıp alınmadığı, idari gözetimin şartlarının oluşup oluşmadığı, yabancının idari gözetim altında tutulmasına gerek olup olmadığı ve idari gözetim şartlarının değişip değişmediği hususunu değerlendirir. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. Bu nedenle herhangi bir itiraz yolu yoktur. Ancak, İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, herhangi bir süreye ve şarta bağlı olmaksızın idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

 

İdari gözetim kararına karşı başvuru yolları ülke ve yerel yasalara, düzenlemelere ve idari prosedürlere göre değişebilir. Bu nedenle, idari gözetim kararına karşı nasıl başvuruda bulunmanız gerektiği konusunda net bilgi almak için öncelikle ülkenizin ve ilgili idari kurumun yasal düzenlemelerini ve prosedürlerini incelemeniz önemlidir. Ancak genel olarak aşağıdaki başvuru yolları sıkça kullanılan yöntemlerdir:

 

İç İdari Başvuru: İdari gözetim kararına karşı ilk olarak ilgili idari kuruma (örneğin, mahkeme dışı bir idari kurum veya devlet kurumu) başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvuruyu, kararı veren kurumun belirlediği süre içinde yapmanız gerekebilir. İç idari başvuru sürecini tamamlamadan mahkemeye başvurmanız gerekebilir.

 

İdari Mahkeme Başvurusu: İdari gözetim kararına karşı ilgili mahkemeye başvurabilirsiniz. Mahkemeye başvururken, kararı neden haksız veya hatalı bulduğunuzun gerekçelerini sunmanız gerekebilir. Bu süreç, mahkemeye başvuru yapma hakkınızı kullanma ve mahkeme sürecini takip etme hakkını içerir.

 

Yüksek İdari Mahkeme veya Danıştay Başvurusu: Bazı ülkelerde, idari gözetim kararlarına karşı yüksek idari mahkeme veya danıştay gibi daha yüksek bir yargı merciine başvurulabilir. Bu merciler, idari kararların yasal ve prosedürel açıdan doğru olup olmadığını inceleyebilirler.

 

Ombudsman veya İdari Şikayet Mercilerine Başvuru: Bazı ülkelerde, ombudsman veya idari şikayet mercileri gibi bağımsız kurumlar, vatandaşların idari kurumların kararlarına karşı şikayette bulunmalarına yardımcı olabilirler.

 

Uluslararası Başvuru: Uluslararası düzeyde, idari gözetim kararlarına karşı başvurular için farklı uluslararası yargı mercileri veya insan hakları kurumları bulunabilir.

 

Her durumda, idari gözetim kararına karşı başvuru süreci, ülkenin yasal düzenlemelerine ve idari prosedürlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce yerel yasalara ve prosedürlere danışmanız önemlidir. Ayrıca, bir avukat veya hukuk danışmanından profesyonel yardım almak da başvuru sürecini daha etkili hale getirebilir.

 

GİZEM UZUN HUKUK BÜROSU-AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. Maddesi uyarınca haklarında sınır dışı etme kararı alınan yabancılardan ; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik veya İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından idari gözetim kararı alınır.

 

İdari gözetimin süresi 6 (altı) ayı geçemeyecek olup, idari gözetime alınmış olan yabancılar bu süre boyunca geri gönderme merkezine gönderilerek burada tutulurlar. İdari gözetimin süresi 6 (altı) ayı geçemeyecek olmasına rağmen, kararı veren idare tarafından sınır dışı edilecek yabancıdan kaynaklanan nedenler sebebiyle sınır dışı edilememesi durumunda kararı veren idare tarafından en fazla 6 (altı) ay süre daha uzatılabilir.

 

Aynı zamanda kararı veren idare, her ay kendiliğinden idari gözetim şartlarının ortadan kalkıp kalkmamış olmasıyla ilgili değerlendirme yapar ve değerlendirmenin sonucunu yabancıya veya yasal temsilcisine bildirir. İdari gözetim kararını vermiş olan idare, incelemesi sonunda yabancının idari gözetim altında tutulmasının artık gerekli olmadığını düşünerek itiraza gerek olmaksızın kendiliğinden yabancının salıverilmesine karar verme yetkisine sahiptir.

 

İdari gözetim altında tutulan yabancının idari gözetim kararına karşı idari gözetim kararını veren veya idari gözetim kararını veren idarenin bulunduğu ilden sevk edilmiş olduğu geri gönderme merkezinin yargı çevresindeki sulh ceza hakimliğine idari gözetim kararının kaldırılması ve serbest bırakılma talebiyle itiraz edebilir. Yabancının asil olarak veya avukatının vekaleten yapmış olduğu başvuruyu sulh ceza hakimliği en fazla 5 (beş) gün içinde sonuçlandırır. Yapılmış olan bu başvuru idari gözetimi durdurmayacak olup, idari gözetim altına alınmış olan yabancı itiraz sonuçlanıncaya kadar idari gözetim altında tutulmaya devam edecektir.

 

Yapılmış olan itiraz neticesinde sulh ceza hakimliği idari gözetim kararının usule uygun olarak alınıp alınmadığı, idari gözetimin şartlarının oluşup oluşmadığı, yabancının idari gözetim altında tutulmasına gerek olup olmadığı ve idari gözetim şartlarının değişip değişmediği ile ilgili değerlendirmesini yaparak başvuruyu sonuçlandırır. Sulh ceza hakimliğinin kararı kesin olup karara karşı itiraz edilebilecek bir merci bulunmamasının yanı sıra yabancı veya avukatı tarafından herhangi bir süreye veya şarta bağlı kalınmaksızın idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı gerekçesiyle idari gözetim kararına karşı tekrar sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir.

 

İdari gözetim kararı, sınır dışı edilecek yabancılar için alınabilecektir. Dolayısıyla sınır dışı etme kararının ortadan kalkması veya iptali durumunda idari gözetim uygulamasına da son verilmesi gerekmektedir.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN