EHLİYETE EL KONULMASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

EHLİYETE EL KONULMASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

EHLİYETE EL KONULMASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


DENİZLİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

YÜRÜTMENİN DURDURULMASITALEPLİDİR.

İTİRAZ EDEN: 

İTİRAZ EDİLEN:Denizli Ceza İşlemleri Büro Amirliği

 

İTİRAZA KONU TUTANAK:T.C. Denizli Ceza İşlemleri Büro Amirliği’ nin 24/02/2023 Tarih, MB Seri,0916***Sıra Numaralı, 20.977,00 TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para CezasıKarar Tutanağı

TUTANAK TANZİMTARİHİ: 24.02.2023 saat 14:50

TUTANAK TEBLİĞTARİHİ: 03/04/2023

 

İTİRAZ KONUSU:T.C. Denizli Ceza İşlemleri Büro Amirliği’ nin 24/02/2023 Tarih, MB Seri,091*****05 Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında yazılı paracezasının ve 01/04/2023 tarihinde ehliyetimin geri alınması işlemlerinin iptalitalebimdir.

AÇIKLAMALAR:

Sevk ve idarem altındaki ''06 BA ****'' plakalı hususiotomobil ile seyir halindeyken, rutin bir trafik kontrolü sonucu, KarayollarıTrafik Kanununun 48/8 maddesi hükmüne istinaden uyuşturucu veya uyarıcı maddealarak araç kullanmak suçunun işlendiği gerekçesiyle (Karayolları Trafik Kanunumd. 48/8) 23/04/2022 tarih ve 20.977,00 TL bedelli trafik cezası tutanağıdüzenlenmiş ve bu tutanak sebebiyle ehliyetim 01/04/2023 tarihinde beş yılsüreyle geri alınmıştır. Düzenlenen bu tutanak 03.04.2023 tarihinde tarafımatebliğ edilmiştir. Ancak düzenlenen işbu trafik cezası tutanağı mesnetsiz vehukuka aykırıdır.

Şöyle ki;

1- Tutanağındüzenlendiği tarihte (24/02/2023), uyuşturucu madde etkisi altında bulunmasonucu beyin fonksiyonlarım ve reflekslerimde yavaşlama olması durumukesinlikle doğru değildir. Hatta ve hatta trafik kontrolü sonrası gerekli tahlillerinyapılması için hastaneye giderken bile polis memuru tarafından sevk ve idaremdebulunan aracı kullanmama müsaade edildi.

24/02/2023 tarihinde, sevk ve idarem altında bulunan''06 BA***3'' plakalı araç ile Muratdede Mah. 240 sk. istikametinde nizami şekildeseyretmekteyken, rutin bir trafik kontrol uygulamasına takıldım. Bu kontroluygulaması sonucu aracımın içinde uyuşturucu madde bulundu. Bu sebeple,uyuşturucu madde etkisi altında olabileceğim şüphesi göz önüne alınarak, polismemuru tarafından tahlil işlemlerinin yapılması gerektiği ve Denizli DevletHastanesi'ne gitmemiz gerektiği söylendi. Ancak hiçbir şekilde kullandığımhususi araç bağlanmadı. Hatta ve hatta hastaneye polis aracıyla değilkullandığım araçla, polis aracını takip etmek suretiyle gittim. Bu hususDenizli Devlet Hastanesi güvenlik ve mobese kayıtlarında açıkça görülecektir.Olay günü Denizli Devlet Hastanesi güvenlik kamera kayıtları ve çevre mobesekamera kayıtlarının celbini talep ederim.

Sayın Mahkemenizce de takdir edileceği üzere, uyuşturucuveya uyarıcı madde etkisi altında bulunan birinin araç kullanması kesinliklefark edilebilir bir olgudur. Kişinin refleksleri geç cevap verir ve kişinindireksiyon hakimiyeti azalır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altındabulunan birisinin araç sürmesi kamu güvenliğine ve trafik kurallarınakesinlikle ters düşmektedir. Bu sebeple, sözde uyuşturucu madde etkisi altındaolan ve ehliyetinin geri alınması gerektiği kanun maddesi uyarınca düzenlenmiştutanağı düzenleyen polis memurunun, kullandığım aracı kullanmaya devam etmemeizin vermesi tamamen HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRIDIR.

2- Olay tarihindenbir gün sonra (25/02/2023), kendi irademle bir idrar tahlili daha yaptırmışolmama karşın bu idrar tahlilinde uyuşturucu madde kalıntısı çıkmamıştır.Ayrıca uyuşturucuyu çok öncesinde kullanmış olmama rağmen yeni bir raporalınmamış olması tamamen usulsüzdür.

Polis memurlarınca, Denizli Devlet Hastanesi'nde yaptırdığımidrar tahlili sonucunun yaklaşık bir hafta içerisinde çıkacağını ve o günuyuşturucu madde etkisi altında bulunmadığımı başkaca şekillerde de ispatedebilmek adına, olaydan bir gün sonra özel bir hastanede başka bir idrartahlili raporu daha aldım(EKTEDİR).

Gerekli görüldüğü takdirde alınacak bilirkişi raporlarıncada anlaşılacaktır ki uyuşturucu madde etkisi altında olan birisinin idrartahlil sonuçlara bu değerlerde olmayacaktır.

Ayrıca Sayın Mahkemenizce de takdir edilecektir kiuyuşturucu madde insan vücudundan bir günde hiçbir şekilde atılamaz. Uyuşturucumadde türlerine göre değişmekle birlikte, vücut uyuşturucu maddeyi ortalama 5-7günde idrardan atmaktadır. Ancak hiçbir uyuşturucu madde 5-7 gün arası etkietmemekle birlikte uyuşturucu madde kullanan kişi ortalama 8-12 saat içerisindenormal düzenine dönmektedir. Bu sebeple, sözde uyuşturucu madde etkisindebulunduğum olay günü idrar tahlilinde çıkan uyuşturucu maddenin, tarafımca 1gün sonradan alınan idrar raporunda çıkmaması durumu sebebiyle, olay günüuyuşturucu madde etkisinde araç kullandığım durumu kesinlikle söz konusuolmayacaktır.

Yine Sayın Mahkemenizce bilindiği üzere, gerekli idrartahlillerinin yapılması sonucu alınan uyuşturucu maddenin ne zaman alındığıbilinebilmektedir. İşlemlerin yapıldığı sırada uyuşturucu maddeyi çok öncedenaldığımı belirtmeme rağmen, hastane personelince bu test yapılmamış vehaklılığım ortaya çıkmamıştır. Bu sebeple tarafıma düzenlenen ceza tutanağıtamamen usulsüz şekilde hazırlanmıştır.

3- Trafik cezatutanağı tarafıma çok uzun zaman sonra tebliğ edilmiştir.

Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulananİdari Para Cezalarının Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar İleKullanılacak Alındılar, Tutanaklar Ve Defterler Hakkında Yönetmelik madde 10,fıkra 3/b 'de ; "b) Tebligatişlemlerine on iş günü içinde başlanılır. Tutanağın birinci nüshası MazbatalıTebligat Zarfı içine konularak, Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesihükümleri uyarınca araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilksırasındaki sahibine posta yoluyla tebligat yapılır. Yapılan tebligatta idarîpara cezasına ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliğ veyatefhimi tarihinden itibaren Kabahatler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilensüre ve şartlar doğrultusunda yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulabileceğive bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idarî yaptırımkararının kesinleşeceği belirtilir." şeklinde açıklanmıştır.

Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik cezatutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 10 gün içindebaşlanması gerekmektedir. Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzereuyuşturucu madde etkisinde araç kullanıldığı iddia edilen tarih ile tebligattarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tutanak 24/02/2023 tarihindedüzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç10/03/2023 tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 10. iş günü)yapılmış olması gerekirken, tutanağın tarafıma haftalar sonra tebliğ edilmesi usulve yasaya aykırılık teşkil etmektedir. Söz konusu tebligatın ilgili yönetmelikhükmüne göre yapılmadığı aşikardır.

Ayrıca trafik kaza tutanağı tarafıma 03/04/2023 tarihindetebliğ edilmiştir. Tutanağın düzenlendiği tarih haftalar öncesi olmaklaanayasadan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır. Söz konusuyönetmeliğe aykırı olarak yapılan tebligat, itiraz etmemdeki haklılıkgerekçelerini de ortadan kaldırmıştır. Uyuşturucu madde etkisinde araçkullandığı iddia edilen tarafımın, gerekli idrar ve kan tahlillerinin yapılıpkendini kanıtlama şansı da geçen bu süre zarfında yok olmuştur.

4- Hayatımda hiçbirzaman alkollü veya uyuşturucu etkisinde araç kullanmadım.

İnsan hayatının değerini ve trafikte alkollü veya uyuşturucumadde etkisinde araç kullanmanın ne gibi facialara yol açabileceğini bilen,kurallara kati surette uymaya özen gösteren, trafik güvenliğini kendine ilkeedinmiş bir sürücüyüm.

Bu sebepledir ki hayatımda hiçbir zaman alkollü veyauyuşturucu madde etkisinde araç kullanmadım. Bu zamana kadar yediğim trafikcezalarının sebebi ise alkol veya uyuşturucu madde ile hiçbir alakası olmayıp,her insanın dikkatsizliği sonucu yapabileceği hatalardır. Bu husus SayınMahkemenizce yapılacak araştırmalarda açıkça görülecektir.

Sonuç olarak; olay tarihinden 1 gün sonra dahi hastaneraporum temiz çıkmıştır. Biyolojik olarak kullanılan hiçbir uyuşturucu madde 1günde idrardan atılamamaktadır. 1 günde idrardan atılabildiği iddiası hayatınolağan akışına aykırıdır. Benim uyuşturucu madde etkisinde kaldığım kanısınavarılarak beyin fonksiyonlarımın çalışmadığı iddia edilmiştir. Yine trafikgüvenliğini tehlikeye soktuğum iddia edilerek 5 yıl süre boyunca ehliyetime elkonulmuştur.

Ben, polis memuru yanımdayken dahi karakola gittim, aracıkullandım. Ayrıca hastaneye dahi giderken aracı kendim sürdüm. Beyinfonksiyonlarım yerinde olmasaydı polis memuru aracı kullanmama müsaade etmezdi.Tahlil vermek için hastaneye giderken aracı kendim kullandığıma göre beyinfonksiyonlarım yerinde demektir.

Biyolojik olarak hiçbir uyuşturucu madde kullanıldıktan 1gün sonra vücuttan atılmamaktadır.

NE OLAY GÜNÜ NE DE OLAY GÜNÜNDEN EN AZ 3 GÜN ÖNCESİNE KADARUYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM. BİLİNCİM YERİNDEYDİ VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİTEHLİKEYE SOKMADIM. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMADIĞIM HALDE EHLİYETİME 5YIL SÜREYLE EL KONULMASI HAKKANİYETLİ DEĞİLDİR.

Ehliyete el konulandurumlar aşağıda belirtilmiştir;

  1. 100 ceza puanına ulaşmakehliyetinize el konulmasına neden olur.

Trafikte her yapmış olduğunuz şeyin bir karşılığı vardır.Eğer şanslıysanız bunu sadece trafik cezası ile ödeyebilirsiniz. Bu noktadakarşılık olarak sizlere para cezası veya ceza puanı olarak geri döner. Örneğinehliyetsiz çıkmak, kırmızı ışık ihlali vb. hatalar bir yıl içinde yüz cezapuanına ulaşırsa ehliyetinize el konur. Diğer yandan eğer bir yıl içinde ilkdefa yüz puanı aşarsanız bu noktada olacak olan dört ay süreli el koyulmadır.Aynı yıl içinde ikinci kez yaparsanız ise dört ay süreyle el koyulur. Tümbunlar dışında da bunun yanında psiko-teknik teste tabi tutulursunuz. Bu testile sürücülük yapmanıza engel olmadığına dair belgeyi alabilirseniz belgeyialabilirsiniz. Aynı yıl içinde üçüncü kez yüz puana ulaştığınızda iseehliyetinize süresiz el konulur. Bu noktada ehliyetinize veda etmenizgerekmektedir.

  1. Ölüme sebebiyet veren kazayakarışmış olmak ehliyetinize el konulmasına neden olur.

Trafik konusunda eğer ki ölüme yol açan bir kazada yeralırsanız ve bu noktada kazada sürücü kusurlu bulunursa 1 yıl süreyleehliyetine el koyulur. Bu noktada trafik kuralların önemi çok büyüktür. 

  1. Uyuşturucu kullanmış olmakehliyetinize el konulmasına neden olur.

Eğer ki trafikte uyuşturucu madde kullanmış sürücüler tespitedilirse bu noktada ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konulur. Bu ceza dışındabuna ek olarak 4660 TL para cezası verilir.

  1. Stajyer sürücü olarak kural ihlaliyapmak ehliyetinizin el konulmasına neden olur.

Yeni kanunlara göre ehliyet konusunda da birçok değişiklikyapıldır. Bu noktada yeni kanunlara göre, yeni ehliyet alan sürücüler, 2 yıladay sürücü olarak görülür. Bu noktada kurallar bellidir. Eğer ki bu sürücülertrafik ihlali yaparlarsa ehliyetlerine el koyulur.

  1. Ehliyetin geçerlilik süresinindolması ehliyetinizin el konulmasına neden olur.

Trafik konusunda da ehliyet konusunda da belirli sürelervardır. Bu noktada her ehliyet sınıfının kendi geçerlilik süresi vardır. Eğer ki ehliyetinizin süresi bitimindeyeniden ehliyet çıkarmazsanız bu noktada para cezası ve ehliyete el konulmacezası uygulanır.

  1. Sağlık durumunun bozulmasıehliyetinizin el konulmasına neden olur.

Trafik ile ilgili olmasa da bazı durumlarda da ehliyetinizeel konulabilir. Bunlardan biri de sağlık durumudur. Eğer ki sağlık durumunuzkötüye gidiyorsanız bu noktada sürücünün ehliyetine el koyulur. Eğer ki sorunyoksa ve bunu belge ile onaylatırsanız yeniden ehliyetinizi alabilir ve trafiğeçıkabilirsiniz.

 

  1. Hız sınırının aşılması ehliyetinizinel konulmasına neden olur.

Hız sınırı gibi durumlar ceza olarak oldukça katı kurallarıolan şeylerden biridir. Bu noktada hız sınırının %30 aşılması ve bu ihlalin biryıl içinde beş defa tekrarlanması halinde trafik kuralları devreye girer veehliyetinize bir yıl el konulabilir. Bu noktada oldukça dikkatli olmakta faydavardır. Çünkü hız sadece ehliyeti değil, can güvenliğini de tehlikeye atanunsurlardan biridir.

  1. Alkollü araç kullanmak ehliyetinizinel konulmasına neden olur.

Alkollü araç kullanmak hem can güvenliği hem de malgüvenliği açısından birçok soruna yol açabilir niteliktedir. Bu noktadatrafikte de kuralları oldukça katıdır. Eğer ki bir sürücünün 0.50 promil alkolaldığı tespit edilirse bu noktada 700 TL ve 6 ay süreli ehliyetine el konulmacezası verilir. Eğer trafik kazasınakarışmışsa 2000 TL ve 2 yıl olarak ceza değişir.

Somut olayda yukarıda sayılan maddelerden hiçbiri söz konusudeğildir. Trafikte uyuşturucu madde kullanan kişilerin ehliyetine elkonulmaktadır. Ancak ben trafikte UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM. Ehliyetime elkonulması hakkaniyetli değildir. Her gün araç kullanan ve saatlerce araba sürenbir insanın 5 yıl boyunca ehliyetine en konulmasının ne kadar hakkaniyetsiz birdurum olduğunu Sayın Mahkemenizin takdirine bırakıyorum.

YÜRÜTMENİNDURDURULMASI TALEBİNE İLİŞKİN;

Yukarıda bahsettiğim nedenler gereği mesnetsiz düzenlenen bututanak sonucunda, 01/04/2023 tarihinde ehliyetimin geri alınması hayatımıçöküşe sürükleyecektir. Şöyle ki;

Hakkımda sürücü belgesinin iptali işlemi tarafım adınatelafisi güç zararlar doğuracaktır. Benim işim mühendisliktir. İş tanımlarımdanbirkaçı ise çalışanların bir yere gitmesi gerektiğinde onları götürmek, bazendiğer çalışanların yemeklerini getirmek, malzemeleri iş yerine getirmek, diğeriş sahalarına gidip kontroller yapmaktır.

Yapılan cezai işlem ise tamamen mesnetsiz ve hukukaaykırıdır. 24/02/2023 tarihinde rutin bir trafik kontrol uygulamasına takılmamsonucu aracımda uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle asılsız bir şekildeuyuşturucu madde etkisinde araç kullandığım iddia edilmektedir. 25/02/2023(kaza tutanağından bir gün sonra) tarihinde kendi tarafımca aldığım idrartahlili raporu ile olay günü uyuşturucu madde etkisinde olmadığım açıkçakanıtlanacaktır.

HUKUKİ DELİLLER:24/02/2022 Tarihli Trafik İdari Para Cezası Tutanağı, 25/02/2022 tarihli AnkaraUmut Hastanesi İdrar Tahlil Raporu, Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri AlmaTutanağı, Bilirkişi, Tanık ve ikamesi caiz her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER:Karayolları Trafik Kanunu ve yasal her türlü mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda arz edilen nedenlerle haklı itirazımın kabulü ileöncelikle yargılamanın uzun sürme ihtimali ve araç kullanmak zorunda olmamnedeniyle, ehliyetimi geri alabilmemiçin yürütmenin durdurulmasına, hakkımda tesis edilen ehliyetin 5 yıl süre ilegeri alınması cezasının ve yine tarafıma düzenlenmiş 20.977,00 TL idari paracezasının iptaline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

EK:

İdari Para Cezasını Gösterir Belge

Ankara Umut Hastanesi İdrar Tahlil Raporu

Geçiçi Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı

TALEP EDEN

**

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN