ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA AYKIRI DAVRANMA ŞİKAYET DİLEKÇESİ

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA AYKIRI DAVRANMA ŞİKAYET DİLEKÇESİ

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA AYKIRI DAVRANMA ŞİKAYET DİLEKÇESİ


GİZEM UZUN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

Sahabiye Mah. Teoman Sok. Avukatlar İş Hanı

Kat:5 Daire No:501 Kocasinan/Kayseri

İletişim Bilgisi: 0552 402 13 28

KAYSERİ AİLE MAHKEMESİNE

HAK SAHİBİ(ŞİKAYET EDEN) : 

VEKİLİ : Avukat Gizem Gül Uzun

YÜKÜMLÜ(ŞİKAYET OLUNAN): 

D.KONU : Yükümlünün üst üste iki gün 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 41/F-2 hükmü gereği yükümlünün çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket etmesi nedeniyle her iki gün nedeniyle ayrı ayrı disiplin hapsiyle cezalandırılması talebimizdir.

TARİH : 15.04.2022-16.04.2022

AÇIKLAMALAR :

Hak sahibi ile yükümlü 19.09.2022 tarihinden itibaren fiilen ayrı yaşamaktadır. 20.09.2022 tarihinde ise yükümlü tarafından boşanma davası açılmıştır. Bu süreçte müvekkilimiz çocuk baba sevgisinden mahrum kalmasın diye müşterek çocuk Zeynep'i iyiniyetli bir şekilde yükümlü babaya teslim etmiştir. Yükümlü baba, çocuğu müvekkil anneye geri teslim etmek şartıyla teslim almış ancak çocuğu anneye bir daha hiçbir şekilde geri getirmemiştir. Çocuğu geri getirmek şöyle dursun; küçük yaştaki çocuğu müvekkil anneye karşı dolduruşa getirmiş ve anneye karşı çocuğun kin ve nefret beslemesine sebebiyet vermiştir.

Ne tesadüftür ki Kayseri 6.Aile Mahkemesi 2022/*** E. Sayılı boşanma davası açılmadan önce müvekkil ile yükümlü baba arasında anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmış ve anlaşmalı boşanma protokolünde velayet hakkının anneye verileceği yazılmıştır. Ancak yükümlü baba, müvekkilimize ait olan ziynetleri teslim etmeyince boşanma davası çekişmeli olarak ilerlemiştir. Yükümlü babanın amacı bir anneyi çocuğuyla sınayarak ve çocuk sevgisinden mahrum ederek, müvekkilimizin işbu boşanma davasında ziynet alacağından vazgeçmesini sağlamak, nafaka alacağından ve tazminat alacağından vazgeçmesini sağlamaktır. Ne yazık ki çocuk yükümlü babanın maddi menfaatlerine alet edilmektedir. Üstelik yükümlü baba, müvekkilimize boşanma kararı alındıktan sonra defalarca çocuk sana garantim, velayet sende kalacak şeklinde mesajlar göndermiştir. Ancak müvekkilimiz anlaşmalı boşanma protokolünü imzalamayınca hırslanmış ve çocuğu anneye karşı dolduruşa getirmiştir. Bununla da kalmamış müvekkilimizin müşterek çocuğa şiddet uyguladığına ilişkin iftiralar atmıştır.

Müvekkilimizin ruh sağlığı yerindedir. Kayseri 6.Aile Mahkemesi 2022/815 E. Sayılı dosyaya müvekkilimizin raporu eklenmiştir. İlgili dosyasının celbini talep ederiz.

Müvekkilimiz 01.10.2022 tarihinden beri çocuğu görememektedir. Kayseri 6.Aile Mahkemesi, müşterek çocuk ile müvekkil anne arasında her hafta sonu Cumartesi sabah saat 10.00'dan pazar 18.00'a kadar kişisel ilişki tesis etmiştir. Ancak 15.04.2022 tarihinde müşterek çocuk, Çocuk Görüşme Merkezine yükümlü baba tarafından getirildiği halde çocuk sadece ve sadece babasının dolduruşuyla orada annesini görmek istemediğini beyan etmiştir.

Çocuk, her şeyden önce anne sevgisine ve ilgisine muhtaçtır. Ayrıca hiçbir çocuk boşanma davasında bir çatışmanın ortasında kalmak zorunda değildir. Kayseri 6.Aile Mahkemesi 2022/*** E. Sayılı dosyası SIR raporunda da çocuğun yaşından büyük cümleler kurduğu, çocuğun babasının etkisinde kaldığı açıkça gözlemlenmiştir. SIR raporu, müvekkilimiz lehinedir. Ayrıca SIR raporunda çocuğun yükümlü babanın etkisi ve tesiri altında kaldığı yazmaktadır.

Yine SIR raporunda da açıkça belirtildiği üzere davacı, çocuğa fiziksel şiddet uygulandığını iddia etmesine rağmen konuya ilişkin herhangi bir fotoğraf ya da darp raporu sunamamıştır. Çünkü olmayan bir şeyi sunabilmesinin zaten imkanı da yoktur. SIR raporunda çocuğun ifadelerinin yaşı ile paralelilik göstermediği gözlemlenmiştir.

Müvekkilimizin velayeti almasına fiziksel ya da zihinsel bir engeli yoktur. Velayeti almasına engeli olmadığı gibi çocuğu görememesine de bir engeli yoktur. Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere 4-5 yaşındaki çocuğun velayet hakkı istisnai haller dışında anneye verilmektedir.

Yükümlü baba, müvekkilimiz çocuğu iyiniyetle teslim ettiği halde müvekkilimizin iyiniyetini kötüye kullanmıştır.

Yükümlü babanın amacı, işbu çekişmeli boşanma davası açılmadan önce müvekkil anlaşmalı boşanma protokolünü imzalamadığı için müvekkili yıldırmaktadır. Ancak yükümlü baba, yıldırma politikası ve para uğruna çocuğunu harcamaktan asla ve kata çekinmemektedir.

Çocuk Görüşme Merkezinde adli destek görevlisi Sema Hanım, tutanak tutmuştur. 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 41/C-3 hükmü şöyledir;

(1) Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararları, yükümlüsü

tarafından rızasıyla yerine getirilmediği takdirde hak sahibi, ilam veya tedbir kararının yerine

getirilmesi için müdürlüğe başvurabilir.

(2) Talebi alan müdürlük, her türlü iletişim vasıtasını kullanarak yükümlüyle irtibata

geçer; ilam veya tedbir kararında belirtilen gün ve saatte hak sahibine teslim edilmek üzere

çocuğun müdürlük tarafından belirlenen yere getirilmesini derhâl bildirir; bu bildirimin

yapıldığını veya yükümlüyle irtibat kurulamadığını tutanağa bağlar.

(3) Yükümlüyle irtibat kurulamaz veya yükümlü çocuğu getirmeyeceğini beyan ederse

yahut belirlenen yere getirmezse müdürlük, derhâl yükümlüye, çocukla kişisel ilişki

kurulmasına dair bir teslim emri gönderir. Emir, 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre

yükümlüye tebliğ edilir. Bu emirde aşağıdaki hususlar yer alır:

a) İlam veya tedbir kararında belirtilen gün ve saatte, gün ve saatin belirtilmemesi

hâlinde müdürlük tarafından belirlenen gün ve saatte çocuğu emirde belirtilen yere getirmek

zorunda olduğu.

b) Çocuğu emirde belirtilen yere getirmesine engel teşkil edecek derecede haklı bir

mazereti varsa teslim gününden önce müdürlüğe bildirimde bulunarak çocuğun müdürlükçe

alınmasını talep etmesi gerektiği.

c) İlam veya tedbir kararı kapsamında emrin tebliğinden sonraki dönemde de (a) ve (b)

bentlerindeki yükümlülüğünün devam edeceği, bunun için yeniden emir çıkarılmayacağı.

d) Emrin gereğinin yerine getirilmemesi hâlinde disiplin hapsiyle cezalandırılacağı.

e) Yerleşim yeri veya iletişim bilgilerinin değişmesi hâlinde yeni adres veya iletişim

bilgilerinin müdürlüğe derhâl bildirilmesi gerektiği.

f) Müdürlükçe yapılan iş ve işlemlere karşı, öğrenme veya tebliğ tarihinden itibaren bir

hafta içinde, işlemi yapan müdürlüğün bulunduğu yer aile mahkemesine şikâyette

bulunulabileceği.

(4) Müdürlüğün belirlediği yere getirilen çocuk hak sahibine teslim edilir. Hak sahibine;

ilam veya tedbir kararında belirtilen sürenin bitiminde çocuğu, belirlenen yere getirmek zorunda

olduğu, çocuğu getirmez veya kendisinden kaynaklanmayan makul sebepler hariç olmak üzere

geç getirirse disiplin hapsiyle cezalandırılacağı, hakkında suç duyurusunda bulunulacağı hususu

tutanağa bağlanarak tebliğ edilir. Çocuk, belirlenen yere getirilmezse hak sahibi hakkında

müdürlük tarafından suç duyurusunda bulunulur ve müteakip süreç hakkında yükümlü

bilgilendirilir.

(5) Kişisel ilişki kurulmasından sonra hak sahibi tarafından teslim yerine getirilen

çocuğun yükümlüye veya yükümlünün belirlediği kişiye teslimi mümkün olmazsa çocuk hak

sahibinde bırakılır. Bu da mümkün olmazsa müdürlüğün talebi üzerine, aile ve sosyal hizmetler

il müdürlüğü tarafından çocuğun geçici olarak barınmasına yönelik tedbirler alınır.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 41/F-2;

(2) Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine

getirilmesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini

engelleyenler, bir ay içinde yapılacak şikâyet üzerine, üç günden on güne kadar disiplin

hapsiyle cezalandırılır.

Yükümlü baba, yasayı ve hukuku çiğneyerek kişisel hırslarını ve maddi menfaatleri ön plana geçirerek müşterek çocuk Zeynep'i duygusal ve psikolojik yönden istismar etmektedir. Yükümlü, müşterek çocuğa ebeveyne yabancılaşma sendromu yaşatmaya teşebbüs etmektedir. Müşterek çocuğu, öz anne sevgisinden mahrum etmektedir. Teslim gününde bilahare çocuğu dolduruşa getirmiş ve çocuk ezberlenmiş ve tembihlenmiş bir şekilde beyanlar vermiştir.

Velayet hakkı, anneye ya da babaya aittir. Yükümlü baba, haftanın altı günü yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Çocuğun sanki annesi vefat etmiş gibi ya da annenin sanki çocuğa bakmaya bir engeli varmış gibi çocuğa 1968 doğumlu babaannesi bakmaktadır. Bu durum çocuğun üstün menfaatine aykırıdır.

Belirtmiş olduğumuz nedenlerle işbu şikayetimizde bulunma zorunluluğu doğmuştur. Keza yine çocuk 5 yaşında olduğundan çocuk için danışmanlık tedbiri uygulanması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER: 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, TMK, TCK, CMK ve her türlü mevzuat

HUKUKİ DELİLLER:

Kayseri Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü dosyaları ve tutanakları, teslim emri, irtibat tutanakları

Arama kayıtları ve HTS kayıtları

Tanık

Kayseri 6.Aile Mahkemesi 2022/*** E. Sayılı dosya

Bilirkişi, keşif, yemin ve sair her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve re'sen gözetilecek diğer nedenlerle; şikayetimizin kabulü ile yükümlünün üst üste iki gün 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa aykırı hareket etmesi nedeniyle 10 günden az olmamak şartıyla disiplin hapsiyle cezalandırılmasına ve müşterek çocuğa İVEDİLİKLE danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin şikayet olunan üzerine bırakılmasını talep ederiz. 10.01.2023

ŞİKAYET EDEN HAK SAHİBİ VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN