Boşanma Davasında İzinsiz Ses Kaydı Suç Duyurusu Dilekçesi

Boşanma Davasında İzinsiz Ses Kaydı Suç Duyurusu Dilekçesi

Boşanma Davasında İzinsiz Ses Kaydı Suç Duyurusu Dilekçesi


KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ: 

VEKİLİ : AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

ADRES: Barbaros Mah. Oymak Cad. Sümer Hukuk Plaza A Blok No:8/79 Kocasinan / KAYSERİ

0552 402 13 28

ŞÜPHELİ: 

SUÇ : Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçu, konuşmaların dinlenmesi ve izinsiz kayda alınması suçu

SUÇ TARİHİ:

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil ********** ile şüpheli *******'ın taraf olduğu, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası mevcut olup; bu dava Kayseri 6.Aile Mahkemesi 2022/*** E. Sayılı dosya kapsamında devam etmektedir.

Şüpheli ****************** tarafından hem evlilik birliği içerisinde hem de fiili ayrılıktan sonra, izinsizce ve habersizce müvekkilin ses ve görüntü kayıtları alınarak; bahse konu boşanma davasında delil olarak sunulmuştur. Şüpheli tarafından, sırf delil elde edebilmek için HUKUKA AYKIRI bir yol tercih edilmiş olup, suç işlenmiştir. Şüpheli **************'ın izinsiz olarak müvekkilin ses kaydını aldığı, Kayseri 6.Aile Mahkemesi 2022/*** E. Sayılı dosyada görülecektir. Delil elde etme amacıyla izinsiz bir şekilde alınan ses ve görüntü kayıtlarının sadece bir suçun meydana gelmesi anında alınıyorsa hukuka uygun olduğu Sayın Savcılığınızca da bilinmektedir. Ancak somut olayda böyle bir durum söz konusu değildir.

Sayın Savcılığınızca da bilindiği üzere uygulamada boşanma davalarında ses kaydı sadece sadakatsizlik ispatı ya da alenileşmiş ya da rızaya tabi kayıtlar için kullanılmaktadır. Ancak müvekkil, evlilik birliği boyunca eşine sadık kalmış olup; sadakatsizlik gibi bir durum söz konusu değildir. Zaten alınmış olan ses kayıtlarından da görülecektir ki ses kaydı içeriğinde ne sadakatsizlikten bahsedilmiş ne de alenileşmiş bir durumdan bahsedilmiştir. Müvekkilin alınan bu ses kayıtlarından hiçbir zaman haberi olmamıştır. Ses kayıtları şüpheli Ahmet Özdal tarafından İZİNSİZCE ve HABERSİZCE alınmıştır. 

Sayın Savcılığınızca da bilindiği üzere özel hayat kavramı ''Başka suretle başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan alan'' şeklinde tanımlanmıştır. Herkes tarafından bilinmeyen olayların ses kaydı alınması özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla şüphelinin, müvekkilin izni olmaksızın ses kaydını alması özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaktadır. 

TCK'nın 133.maddesince; ''Kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.''

Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis veya dört bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Sayın Savcılığınızca da bilindiği üzere kişilerin özellikle diğer insanlardan gizledikleri konuşmalar aleni olmayan konuşma niteliğindedir. 

Ayrıca Türk Hukukunda gerek hukuk gerek ceza yargılamasında hukuka aykırı olarak elde edilen izinsiz ses ve görüntü kaydı almak suç teşkil etmekte olup, bu kayıtlar delil niteliği dahi taşımamaktadır.

Ses kaydının hukuka uygun delil sayılmasının şartları; KİŞİNİN BİR SUÇLA KARŞI KARŞIYA KALMASI VEYA SALDIRI ALTINDA OLMASIDIR. KİŞİYE SUÇ SALDIRISI OLMADAN ALINAN SES KAYDI VEYA GÖRÜNTÜ KAYDI HUKUKA UYGUN OLARAK ELDE EDİLMEMİŞ SAYILIR. AYNI ZAMANDA BU DURUMLARIN ANİ OLARAK KİŞİNİN BAŞINA GELMİŞ OLMASI GEREKİR. KİŞİNİN BAŞINA VEYA TESADÜFEN GELMEYEN DURUMA KARŞI SIRF DELİL OLMASI AMACIYLA PLANLI OLARAK SES KAYDI VEYA GÖRÜNTÜ KAYDI ALINMASI DELİL OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ.

Bir kimseyi kandırmak, uyuşmazlık çözümünde kişinin aleyhine olacak şekilde konuşturmak veya davranmasını sağlamak şeklinde yapılan eylemlerin sonucu olarak alınan görüntü ve ses kayıtları hukuka uygun deliller olmaz. 

Bilindiği üzere haberleşmeler gizli olup kişilerden izinsiz olarak erişilmesi halinde haberleşmenin gizliliği suçunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla kişilerin birbirleri arasında konuşması, iletişim kurması veya haberleşmesi gibi durumlarda yapılan görüşmelerin, atılan maillerin, yahut paylaşılan bilgilerin izinsiz olarak kayıt altına alınması işbu suçu teşkil eder.

Sistematik ve planlı bir şekilde delil üretmek amacıyla gizlice/habersizce kaydedilen, bu nedenle hukuka aykırı bir şekilde elde edildiği kabul edilen ses, görüntü veya video kayıtları bir vakıanın ispatı için hukuk veya ceza mahkemelerinde delil olarak kullanılamaz.

Özel hukuk uyuşmazlıkları (boşanma davası, alacak davası vb.) hakkında mahkeme tarafından karar verilirken hukuka aykırı deliller bir vakıanın ispatında dikkate alınmaz (HMK m.189/2).

Yargıtay uygulamasına göre bu delilin hukuka uygun olabilmesi için;

Ses, görüntü veya video kaydı yapan kişinin kendisine veya yakınlarına karşı işlenmekte olan (cinsel taciz, cinsel saldırı, hakaret vb.) bir suç söz konusu olduğunda ya da kendisine veya aile birliğine yönelen, onurunu zedeleyen, haksız bir saldırıyı önlemek için kayıt yapması gerekir. Kendisine veya bir yakınına karşı işlenen herhangi bir suç veya suç teşkil etmese de haksız saldırı yokken yapılan her türlü kayıt hukuka aykırı olup delil değeri yoktur.

Kayıt yapan kişinin veya yakınları aleyhine işlenen suç veya haksız saldırı, “tesadüfen” veya “ani gelişen bir olay” şeklinde cereyan etmelidir. Tesadüfi veya ani gelişmeyen bir olay nedeniyle sistematik ve planlı bir şekilde delil oluşturmak amacıyla yapılan ses, fotoğraf veya video kayıtları suç teşkil eder.

Ses, fotoğraf veya video kaydı yapan kişinin, işlenen suç nedeniyle o anda kolluk güçlerine başvurma imkanından yoksun olması gerekir. Kolluk güçlerine başvurarak kanıtların elde edilmesi mümkünse yapılan kayıtlar hukuka aykırı hale gelir.

Hukuka aykırı olarak gizlice elde edilen ses, video ve görüntü kaydı çoğu zaman suç teşkil ederek, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen normlardan birini ihlal edebilmektedir.

Gerek Anayasa’da gerekse özel kanunlarda kanun koyucu tarafından, hukuka aykırı elde edilen delillerin yargılamada dikkate alınmayacağı açıkça belirtilmiş olmasına ve öğretide genel olarak “Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir” ilkesi geçerlidir.

Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller boşanma davasında delil olarak kullanılamayacağı gibi, TCK bakımından da suç unsuru oluşturmaktadır. Buna göre “önceden hazırlıklı ve planlı şekilde” alınan ortam dinlemesi şeklindeki ses kaydı, video kaydı ve benzeri kayıtlar TCK kapsamında suç sayılacaktır.

TCK md. 133/1' göre ''Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.'' denmektedir. Bu sebeple müvekkilin rızası dışında alınan ses kayıtları sebebiyle Ahmet Özdal hakkında suç duyurusunda bulunmaktayız. 

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2009/8119 E. , 2010/7573 K.

''Dosyadaki kanıtlardan; ses kaydının yasaya aykırı olarak, gizlice elde edildiği anlaşılmaktadır. Gizli yollardan ses kaydedilmesi, davacının gizli kalması gereken ve açıklanmasında kamu yararı bulunmayan özel yaşamı ile ilgili sırların dışarıya yansıtılması, davacının kişilik haklarına saldırı oluşturur.''

YARGITAY 12. Ceza Dairesi 2014/11623 E. , 2015/20 K.

''Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

....

boşanma davasına delil oluşturmak amacıyla hareket ederek gizlice kayıt yapıp, bu ses kayıtlarını içerir CD'yi, adli makamlara delil olarak sunduğu, somut olayda, sanığın, hukuka uygun davrandığının kabul edilemeyeceği cihetle, atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu anlaşılmakla, mahkumiyetine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiş, tebliğnamedeki bozma öneren düşünceye iştirak edilmemiştir.''

Yukarı açıklananlardan da anlaşılacağı üzere şüpheli Ahmet Özdal, müvekkilin ses kaydını İZİNSİZCE ve HABERSİZCE almıştır. 

Kayseri 6.Aile Mahkemesi 2022/*** E. Sayılı dosya celb edildiğinde ve bu dosyalardaki dilekçeler talep edildiğinde söz konusu yasa dışı ses kaydının mahkemeye sunulduğu görülecektir. Söz konusu kaydın yapılmasında müvekkilin bilgisi ve rızası yoktur. Böyle bir kaydın yapılacağı konusunda müvekkile herhangi bir bilgi verilmemiştir. Söz konusu kayıt incelendiğinde bu kaydın, delil elde etmek amacıyla yapıldığı, bir plan dahilinde olduğu ve yapılan işin hukuka aykırı olduğu açıktır. 

Kayseri 6.Aile Mahkemesi 2022/*** E. Sayılı dosyaya sunulmuş olan 18.11.2022 tarihli delil dilekçesinin ilk maddesinde ''davalı annenin müşterek çocuğa şiddet uyguladığını ikrar ettiğine ilişkin ses kayıtları'' ve altıncı maddesinde ''davalının, müvekkilden özür dilediğini, barışmak istediğini beyan ettiği konuşmaları içerir ses kaydı'' belirtilmiştir. Müvekkilin alınan ses ve video kayıtlarından hiçbir zaman haberi olmamış olup, yine müvekkilin bu kayıtları habersizce alınmıştır.

Müvekkil ile şüphelinin telefon görüşmeleri kişisel verilerin kişisel veri niteliğinde olduğu kuşkusuzdur. Kişiler arasındaki görüşmelerin diğer tarafın bilgi ve rızası olmaksızın kaydedilmesi ve de bunların üçüncü kişilere gönderilmesi başlı başına birer suç olduğu Yargıtayın yerleşik içtihatları ile de sabittir. 

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle şüpheli *******hakkında suç duyurusunda bulunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: TCK, CMK, HMK ve her türlü mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Kayseri 6.Aile Mahkemesi 2022/*** E. Sayılı dosya, tanık, bilirkişi, yemin vs her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle; şüpheli **********'ın yasaya aykırı ve suç teşkil eden fiilleri nedeniyle her türlü tazminat talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, şüphelinin eylemine uyan TCK'nın ilgili maddeleri gereği şüpheli hakkında soruşturma yapılarak, kovuşturmaya tabi tutulmasının temini ile cezalandırılmasını ve şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini Sayın Savcılığınızdan arz ve talep ederiz. 12.01.2023

MÜŞTEKİ VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

EK:

Kayseri 6.Aile Mahkemesi 2022/*** E. Sayılı dosyadaki delil listesi

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN