BOŞANMA DAVASI REDDEDİLEN DAVACININ İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ

BOŞANMA DAVASI REDDEDİLEN DAVACININ İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ

BOŞANMA DAVASI REDDEDİLEN DAVACININ İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ


 • KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE 

  GÖNDERİLMEK ÜZERE

  KAYSERİ 4.AİLE MAHKEMESİNE

  DOSYA NO : 2023/** E.

   

  İSTİNAF YOLUNA 

  BAŞVURAN DAVACI: 

  DAVALI :

  KONU : İstinaf başvurumuz hk.

  AÇIKLAMALAR:

  Sayın mahkemenizce yapılan 13.07.2023 tarihli duruşma da kısa karar yüzümüze karşı tefhim olunarak istinaf yoluna başvuru süremiz başlamıştır. Bunun üzerine tarafımıza tebliğ edilen gerekçeli karar ile süremiz başlamıştır. Süresi içerisinde itirazlarımızı ve istinaf sebeplerimizi sunuyoruz.

  1-GENEL AÇIKLAMALAR VE DAVANIN ÖZETİ

  Davacı Mehmet ******** tarafından evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle Kayseri 4.Aile Mahkemesi 2023/**** E. Sayılı dosya ile boşanma davası açılmıştır. Ancak davalı Sevilay'ın tarafların tüm anlaşmazlıklarına rağmen evliliğin bittiğini kabul etmemesi üzerine davalı, Sayın Mahkeme huzurunda boşanmak istemediğini belirtmiş ve işbu yargılamada davacının davasının reddine karar verilmiştir.

  Davacı boşanmak istemektedir ancak davalı, evliliğin bittiğini, tarafların artık mutlu olma imkanının bulunmadığını bit türlü kabul etmemektedir.

  2-USUL BAKIMINDAN İTİRAZLARIMIZ

  Dosyadaki somut deliller, davacının beyanları, tanık beyanları dikkate alınmadan karar verilmiştir. Davacı, ısrarla boşanmak istediğini dile getirmiştir. Verilen karar usul ve yasaya aykırıdır.

  Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere çekişmeli boşanma davalarında davacının açmış olduğu boşanma davasının reddedildiği tek durumun karşı tarafın tamamen kusursuz olduğunun ispat edilebilmesidir. Oysaki davalı, hiçbir kusurunun bulunmadığını ispat edememiştir.

  Çekişmeli boşanma davalarında karşı tarafın az da evlilik birliğinin sona ermesiyle ilgili bir kusurunun bulunduğu ispat edildiği takdirde dava kabul edilmektedir. Davalı, evlilik birliğini çekilmez hale getirmiştir. İşbu davanın kabul edilmesi gerektiği halde kabul edilmemesi usul ve yasaya aykırıdır. Davacıdan evlilik birliliğini zorla devam ettirmesi beklenemez.

  3-ESAS BAKIMINDAN İTİRAZLARIMIZ

  Davacı ve davalı evliliklerinin ilk günlerinden itibaren fikri ve ruhi anlaşmazlıklar yaşamışlardır. Yaşadıkları çevre ve yetişme tarzları bakımından anlaşamayacaklarını davacı anlamıştır.

  Davacı tarafından açılan boşanma davasının açıldığı günden kararın verildiği bugüne kadar taraflar arasında herhangi bir yakınlaşma, barışma anlamında bir gelişme olmamıştır. Taraflar boşanma davası açılmadan evvel evlerini ayırmış ve ayrı yaşamaya başlamışlardır. Geçen bunca zaman içerisinde taraflar arasında barışmanın olmaması davacının boşanma yönünde kararlı olduğunun göstergesi olmasına rağmen bu şekilde bir karar verilmesi haksız ve hukuka aykırıdır.

  Tarafların ayrı yaşamsından müşterek çocukların hayatı hiçbir şekilde olumsuz etkilenmemiştir. Davacı baba, çocuklarına karşı olan babalık vazifelerini maddi ve manevi anlamda dört dörtlük yerine getirmektedir. Hiçbir çocuk, zorla yürütülen bir evliliğin çatısı altında olmak zorunda değildir. Mutsuz annenin ya da mutsuz babasının çatısı altında olmak ve aralarında hiçbir bağ kalmamış olan anne babanın çatısı altında olmak çocukların da psikolojisini olumsuz yönde etkileyecektir.

  Taraflar arasında anlaşmazlık olduğu aşikardır. Tanık beyanlarıyla da ispat edilecektir. Tarafların anlaşamadığı ortada iken mahkemenin davacı adına karar olmadığı yönünde karar vermesi ve davayı reddetmesi doğru değildir. KALDI Kİ BOŞANMA İÇİN İLLA ELLE TUTULUR SOMUT BİR DELİL OLMASI GEREKMEZ, TARAFLARIN ANLAŞAMAMASI DA BİR BOŞANMA SEBEBİDİR.

  Davacının barışma isteği olsaydı bu uzun zaman diliminde kendisine ayrı bir hayat düzeni kurmazdı. Boşanma konusunda davacı kesin ve net bir tavır içindeyken aksi kanaate varılması itiraz sebeplerimiz arasındadır.

  Davacı yeni kurmuş olduğu düzende mutludur. Davacının davalı ile ayrı yaşadığı zaman diliminde duygularında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Taraflar arasında duygusal bağ kalmamıştır, saygı kalmamıştır, tarafların cinsel çekimleri dahi yıllar önce son bulmuştur.

  Davacı ile davalı arasında şiddetli geçimsizlik bulunmaktadır. Davalı ile davalı sürekli olarak tartışmaktadır. Bu durum çocukların da psikolojisini alt üst edecektir. Kaldı ki davalı, kıskançlıkları yüzünden davacının iş yerinin bulunduğu yerde büyük bir tartışma çıkarmış ve etrafındaki kişilere de saldırmıştır. Bu evliliğinin devam etmesini gerektirecek hiçbir durum bulunmamaktadır.

  Taraflar bir araya geldiği zaman paylaşacak hiçbir şeyleri kalmamıştır. Tarafların ortak paylaşımları yoktur. Tarafların ortak bir zevki dahi bulunmamaktadır. 

  Uygulamada birçok kişinin ani bir kararla evlendiğini görmekteyiz. Yine uygulamada birçok kişinin görücü usulü evlilik yaptığı ve evlendiği kişinin karakterini, huyunu suyunu bilmediğini görmekteyiz. Ancak mahkemeler kişilerden, kişi bir kez yanlış evlilik yaptı diye veyahut hiç tanımadığı biriyle aniden evlendi diye o evliliğin ebediyen devam etmesini bekleyemez. Bu durum hem tarafların hem de müşterek çocukların psikolojisini bozacaktır. Davacı ile davalı arasında şiddetli geçimsizlik bulunmaktadır. Davacı ile davalı arasında şiddetli geçimsizliğin bulunduğunun ispatı tanık beyanlarıyla açıkça ispat edilebilecektir. Bu yüzden istinaf incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasını ve şiddetli geçimsizliğin ispatı için tanıkların dinlenmesini talep ederiz.

   

  SONUÇ VE İSTEM : Evlilik birliğinin devamında ahlaki ve sosyal hiçbir faydanın kalmadığı, evlilik birliğinin devamında ısrarın tarafları zorlamak, onları manen yıkma sonucunu doğuracağı apaçık ortadadır. Yerel mahkeme kararının onanmasıyla tarafların hak ve özgürlüklerinin kısıtlanacağı bilinmelidir.

  Yukarıda arz ve izah olunan ve resen dikkate alınacak gerekçelerle;

  *İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilmesini,

  *Tarafların boşanmalarına karar verilmesini,

  *Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 20.07.2023

  DAVACI 

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN