BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


 • SİVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

  DOSYA NUMARASI: 2022/539 Esas

  BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZDA BULUNAN

  DAVACI : 

  VEKİLİ : 

  DAVALI : 

  VEKİLİ : 

  DİLEKÇE KONUSU: Bilirkişi raporuna itirazlarımızın sunulmasıdır.

  RAPOR TARİHİ : 13.06.2023

  AÇIKLAMALARIMIZ:

  Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyası ile ikame edilen davada, bilirkişi raporuna beyanlarımızı ve itirazlarımızı sunuyoruz. Bilirkişi raporunda tümüyle aleyhimize yapılmış olan değerlendirmeleri kabul etmiyoruz. Şöyle ki;

  AÇIKLAMALAR

  Yukarıda bilgileri yazılı dosyada 13.06.2023 tarihli bilirkişi raporu tarafımıza tebliğ edilmiş olup yasal süresi içerisinde itirazlarımızı Sayın Mahkemenize sunuyoruz. 

  Müvekkile ait araç Ford Focus Comfort 1.6i Sedan ve 221.844 kilometrede olup kaza anına kadar herhangi bir hasar kaydı mevcut değildir. Müvekkile ait araçta konu kaza nedeniyle değer kaybı meydana gelmiş, ikinci el piyasa rayiç değerinde ciddi ölçüde eksilme yaşanmıştır.

  Ayrıca müvekkilin aracının motor kısmında da tamir görmesi neticesinde araçta bir değer kaybı olacağını bu nedenle aynı nitelikteki emsal bir araç ile arasındaki değer kaybının belirlenmesini talep etmiştik. Ancak bilirkişi raporunda bu durumu piyasa koşullarına göre değerlendirmemiş olup eksik rapor hazırlanmıştır.

  Reel piyasada motoru tamir görmüş bir aracın emsallerine göre fiyatı daha düşük olacağı gibi satışı da bir o kadar zorlaşmaktadır.

  Keza

  İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 14. HUKUK DAİRESİ 2019/1799 E. 2020/1159 K. Numaralı ve 05.11.2020 tarihli kararında;

  ” Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde , davacının davalıdan satın aldığı

  Araçta 20.06.2016 tarihinde meydanagelen arazın Araçtaki gizli ayıptan dolayı oluştuğu, davalı tarafından ayıbın giderilmesi için yapılan Motor değişimi işlemi nedeniyle Araçta değer kaybı meydana geldiği, her ne kadar davalı tarafça yeni Motor takılması nedeniyle araçta değer kaybı oluşmayacağı ileri sürülmüş ise de Motoru ve motor numarası değişen bir Aracın piyasada daha az rağbet Göreceği ve bu nedenle değerinde düşüş olacağı bilinen bir gerçek olduğu,

  Her ne kadar bilirkişi raporunda teknik olarak motoru tamir görmüş araç için müvekkilin karlı olacağını belirmiş olsa da piyasa koşullarında motoru tamir görmüş bir aracın piyasada daha az rağbet görür. Bu doğrultuda değerinde düşüş olacağı yadsınamaz bir gerçektir.

  YİNE BU HUSUSTA

  YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ’NİN 2019/534 E. 2019/1140 K. Sayılı ve 25.02.2019 tarihli kararnda ;

  “Mahkemece yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davaya konu Aracın (0) km satın alındığı, Aracın garanti süresi içinde Motor arızası verdiği, garanti kapsamında davalı tarafından Motor yenileme işlemi yapılarak Aracın davacıya teslim edildiği, arızanın imalat kaynaklı olup Motor yenilemesi ile Aracın değer kaybına uğradığı, garanti kitapçığında yazıldığı gibi Aracın 30 iş gününde davacıya teslim edildiği bu nedenle Araç mahrumiyet zararının oluşmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabûlüne karar verilmiştir.”

  Yukarıda Alıntıladığımız Kararlar IŞIĞINDA

  Emsal kararlar doğrultusunda aracın motorunun tamir olması neticesinde araçta değer kaybı oluştuğu sabittir. Bu nedenle araçtaki değer kaybının hesaplanması gerekmektedir.

  Bilirkişi raporunda aracın piyasa değerine ilişkin internet üzerinden yapılan araştırmalar sonrasında emsal özelliklere sahip hasarsız aracın, 12.06.2021 hasar tarihinde piyasa genelinde ortalama 75.000,00 TL bedel ile temininin mümkün olduğu tespit edilmiştir, denilse de bu tespit maddi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Söz konusu tarihte aracın piyasa değeri daha yüksektir.

  Müvekkilin aracında değişen parçalar mevcuttur. Sağ ve Sol Far, Ön Tampon, Ön Panjur, Motor Radyatörü, Radyatör Fan Davlumbazı Ön Panel (eksper raporunda mevcuttur). Bu hasar aracın alım-satımı sırasında aracın değerini büyük oranda düşürmektedir. Kaldı ki ülkemiz piyasasında ikinci el araç piyasası sürekli olarak yükselmekte olduğu için kazalı araçlar ile kazasız araçlar arasındaki meblağ sürekli olarak artmaktadır.

  Öncelikle aracın mevcut piyasa değeri gerçeğinden çok daha aşağı belirlenerek; araçta meydana gelen değer kaybı bedelinin ortalama %6 oranında olacağını iddia etmek hayatın olağan akışına aykırıdır. 

  Sayın bilirkişi, tahmini bir oran üzerinden herhangi bir veriye dayanmaksızın değer kaybı tespiti gerçekleştirmiştir. Oysa Yargıtay kararlarıyla da sabit olduğu üzere olması gereken GERÇEK DEĞER KAYBINI tespit etmektir. Bilirkişinin %6’lık oranı neye göre tespit ettiği açık değildir. Bu haliyle rapor şeffaf ve denetlenebilir bir rapor olmaktan uzaktır.

  Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/4626 E. , 2019/262 K. sayılı kararına göre de, değer kaybı tespiti için gerçek zarar esas alınmalıdır.

  "Dava, maddi hasarlı trafik kazası sonrası oluşan maddi zarar ve değer kaybının tazmini talebine ilişkin tazminat davasıdır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2.el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın hesaplama yapılarak sağlanmıştır. İlk alınan bilirkişi raporuyla çelişkili olan ve hükme esas alınan ek bilirkişi raporunda belirtilen yöntemle değer kaybının tespit olunduğu rapora dayalı olarak hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece davacı tarafın iddiaları, davalının savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre gerçek zarar miktarının belirlenmesi yönünden ayrıntılı, açıklamalı, denetime elverişli, önceki bilirkişi raporunun da irdelendiği bir rapor alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken yazılı olduğu biçimde karar verilmesi doğru görülmemiştir." 

  Serbest piyasa değeri kaza tarihinde çok daha yüksek olan, daha önce aynı bölgelerden hasar kaydı bulunmayan ve 221.844 kilometre ve 2005 model olan bir araçta meydana gelen değer kaybının yalnızca 5.000,00-TL olduğunu iddia etmek hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle yeni bir bilirkişi raporu alınmasını istemek tarafımıza hasıl olmuştur.

  İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda açıklamış olduğumuz sebepler nedeniyle;

  Müvekkilin araç bedelinin yeniden hesaplanılabilmesi ve bunun doğrultusunda belirlenecek olan araç değer kaybının belirlenebilmesi için dosyada yeni bir bilirkişi raporu alınmasını vekaleten saygılarımla talep ederim. 16.06.2023

  DAVACI VEKİLİ

  AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN