Bayram Ziyareti Yapmayan Eş Kusurlu mudur?

Bayram Ziyareti Yapmayan Eş Kusurlu mudur?

Bayram Ziyareti Yapmayan Eş Kusurlu mudur?


bayram ziyareti yapmayan eş kusurlu mudurBayram Ziyareti Yapmayan Eş Kusurlu mudur?

Bayram Ziyareti Yapmayan Eş Kusurlu mudur?
T.C. Yargıtay 2. HD
Esas:
 2016/4522
Karar: 2017/9803
K.T.: 21/09/2017

Özet: Erkeğin bazı akrabalarıyla görüşmeyi istemeyen, bayram ziyareti yapmayan kadın kusurludur.

MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından, kusur belirlemesi, kadına takdir edilen tazminatlar ve nafakalar yönünden; davalı kadın tarafından ise tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R

Dava dilekçesinde; davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerinin gösterilmesi gereklidir (HMK m. 119/1-e). Mahkeme, davacı tarafından usulüne uygun şekilde dayanılmayan vakıaları kendiliğinden inceleyemez. Dava sebebi ve dayanağı vakıalar açık ve somut şekilde ispata ve karşı tarafın savunmasına elverişli olarak ortaya konmalıdır. Mahkemece, davacı erkek tarafından usulüne uygun şekilde ileri sürülmeyen “davalı kadının, erkeğin bazı akrabaları ile görüşmeyi, bayramda ziyaret etmeyi istememe” vakıası esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiştir. Davalı kadının bundan başka boşanmayı gerektiren kusurlu bir davranışı da ispatlanamamıştır. Gerçekleşen duruma göre, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

S O N U Ç

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davacı erkeğin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 21.09.2017 (Prş.)

 Bayram Ziyareti Yapmayan Eş Kusurlu mudur? hakkındaki Yargıtay Kararı, Avukat Gizem Gül Uzun tarafından sunulmuştur.

Gizem Uzun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN