ARABULUCULUK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

ARABULUCULUK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

ARABULUCULUK ÜCRET SÖZLEŞMESİ


ARABULUCULUK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

 

DAVA ŞARTI ARABULUCULUK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

Arabuluculuk Bürosu: İzmir Arabuluculuk Bürosu 

Büro Dosya Numarası: 2022/............

Başvuru Dosya Numarası: 2022/.....


Arabulucunun:

Adı ve Soyadı: 

T.C. Kimlik Numarası:

Arabulucu Sicil Numarası:

Adresi:


Taraf 1:

Adı ve Soyadı: 

TC Kimlik Numarası: 

Adresi: 

Vekil: Av. Gizem Gül UZUN ( Kayseri Barosu)


Taraf 2:

Adı ve Soyadı: 

Vergi Kimlik Numarası: 03****2

Adresi:

Vekil: 


KONU : Bu sözleşme Arabulucu .....................................(Bundan sonra Arabulucu olarak anılacaktır) tarafından; taraflar ............................................. ve A** Sigorta A.Ş.'ye ( bundan sonra taraflar olarak anılacaktır) verilecek dava şartı arabuluculuk hizmetine ilişkin olup, karşılıklı hak ve yükümlülükleri kapsar.


HİZMETİN İÇERİĞİ :

 

 1- Taraflar arasındaki uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular siciline kayıtlı Arabulucuya, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın Taraflarınca yapılacak parasal ödemenin karşılığıdır.


2- Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla Tarafları bir araya getirecek, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirecektir.

 

3- Arabulucu görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirecektir.


ÜCRET :

 

1- Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça Taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz.


2- Arabuluculuk faaliyeti sonunda, Taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda Tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda Tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça Taraflarca eşit şekilde Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve Taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.


3- Arabuculuk ücretinin tamamı ücret tarifesi uyarınca karşı taraf Ak Sigorta A.Ş. tarafından, ..................... ( yalnız ..................................................) 22.06.2022 tarihine kadar Arabulucu ..............................’a ( T.C. Kimlik No: .............................................. ) ait Yapı Kredi Bankası – ............................... Şubesi- Şube Kodu 436, .......................................................... IBAN numaralı hesaba ödenecektir. 


4- Arabulucu, karşı taraf Ak Sigorta A.Ş. tarafından arabuluculuk ücretinin belirtilen tarihe kadar ödenebilmesi için serbest meslek makbuzu düzenleyerek tarafa verecektir.


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER : 

1- Arabuluculuk faaliyeti süresince Arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez.


2- Taraflar bu sözleşmede yazılı adreslerini tebliğe elverişli adres olarak beyan ederler. Yazılı olarak adres değişikliği bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.


3- İşbu dava şartı arabuluculuk ücret sözleşmesi iki sayfa ve üç nüsha olarak düzenlenmiş olmakla taraflarca e-imza ile imza altına alınmıştır.


İmzalar

Taraf 1: ............................( E-imzalıdır) Vekili Av. Gizem Gül UZUN

Taraf 2: Ak Sigorta A.Ş.( E-imzalıdır) Vekili Av. .....................................................

Arabulucu: .....................................( E-imzalıdır)

 

 

ARABULUCULUK ÜCRET SÖZLEŞMESİ, Avukat Gizem Gül Uzun tarafından hazırlanmıştır.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN