TEREKE TEMSİLCİ TALEBİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TEREKE TEMSİLCİ TALEBİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TEREKE TEMSİLCİ TALEBİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ


TEREKE TEMSİLCİ TALEBİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Sulh Hukuk Mahkemesine

Kayseri

-

Miras Ortaklığına Temsilci

Atanmasını İsteyen : ......................... Tez mirasçıları,
Vekili : Av. GİZEM GÜL UZUN
Davalı : 1-
Dava Konusu : Miras ortaklığına temsilci atanması talebidir.
Olaylar :  

1-Müvekkilin murisi ............., Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, Düver Mah. Cilt:..., Hane:..’de nüfusa kayıtlı olup, 19.03.2016 tarihinde vefat etmiştir. Ekte sunulan veraset ilamından da anlaşılacağı üzere muris ...........’in vefatı ile geriye mirasçı olarak murisin eşi .............., murisin oğlu................, murisin kızı ............... ve murisin kızı ........................ mirasçı olarak kalmışlardır.

2-Murisin ölümünden sonra haricen yapılan araştırmada muris ...................’in annesi ............ ve babası ................den kalan toplam 22 parça taşınmazdan, sadece Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Düver Mah. Ada:..., Parsel:.. sayılı taşınmazın muris .............’e intikal ettiği, muris adına yapılan intikal işleminin, murisin sağlığında Almanya ülkesi, Essen Başkonsolosluğu’nun, 26.07.2004 tarih ve..... nolu ‘Düzenleme Şeklinde’ vekaletnamesi ile yetkili kılınan ............. oğlu, ......................tarafından düzenlenen ‘Rızai Taksim Sözleşmesi’ ile 07.08.2014 tarihinde yapıldığı görülmüştür.

Ancak yapılan tescile dayanak yapılan 26.07.2004 tarihli vekaletname düzenlendikten sonra muris ....................’in 2012 yılı itibariyle kısıtlama altına alınması, bir başka söyleyişle fiil ehliyetini kaybetmesi nedeniyle 2004 tarihli vekaletnamenin hükümsüz olması hukuki gerekçe yapılarak Kayseri 5.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/... E.sayılı dosyasıyla tapu iptali ve tescil davası açılmış olup, işbu dava dosyası halen derdesttir.

3-Davaya 22 adet taşınmaz devri konu edilmiş olup, bu taşınmazlardan kök muris ...........adına kayıtlı Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Düver Mah. ... Ada, .. Parsel sayılı taşınmaz müvekkillerin murisi ...................... adına tescil edilmiş, diğer bir kısım taşınmazlardan;

a)Kök muris ................ adına kayıtlı Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Düver Mah.... Ada,.. Parsel sayılı taşınmaz,

b)Kök muris ................. adına kayıtlı Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Düver Mah. ... Ada, .. Parsel sayılı taşınmaz,

c)Kök muris ...............adına kayıtlı Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Düver Mah. ... Ada, ..Parsel sayılı taşınmaz,

d)Kök murisler .............ve ....................adına kayıtlı Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Düver Mah. ... Ada, ...Parsel sayılı taşınmazlar ise önce miras taksim sözleşmesiyle kök murislerin kızı ................... adına tescil edilmiş, sonrasında ise .................tarafından oğlu .......................adına 15.09.2014 tarihinde satış yapılmıştır.

4-Arz olunan nedenlerle açılan tapu iptali tescil-tazminat davamız derdest olup, işbu dava dosyasının 16.05.2019 tarihli duruşmasında verilen 2 nolu ara kararı ile kök murisler ............... ve .................... terekelerine temsilci tayini hususunda tarafımıza süre verilmiştir.

Bu nedenle kök murisler .......................................) ile .......................................terekesine …….T.C.Kimlik nolu.........................’ın temsilci olarak atanması için dava açmak zarureti hasıl olmuştur.
-

-
Hukuki Sebepler : HMK ve ilgili sair mevzuat
-

Hukuki Deliller : Nüfus kaydı, tanık, veraset ilamı ve her türlü kanuni delil
-

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;

  1. Kök muris ..............adına kayıtlı iken müvekkillerin murisi ...............adına tescil edilen Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Düver Mah...... Ada, 38 Parsel sayılı taşınmaz ile,
  2. Kök muris ............... adına kayıtlı Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Düver Mah. ............. Ada, 20 Parsel sayılı,
  3. Kök muris ...............adına kayıtlı Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Düver Mah. ................. Ada, 22 Parsel sayılı,
  4. Kök muris .................. adına kayıtlı Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Düver Mah. ...................Ada, 9 Parsel sayılı,
  5. Kök murisler................... ve ................ adına kayıtlı Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Düver Mah. ...Ada, ...Parsel sayılı taşınmazların ise önce miras taksim sözleşmesiyle kök murislerin kızı .................adına tescil edildikten sonra ..................arafından oğlu ................... adına 15.09.2014 tarihinde satış yapılmış olması nedeniyle, Kayseri 5.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/... E.sayılı dosyasıyla tapu iptali ve tescil dava dosyasının 16.05.2019 tarihli duruşmasında verilen 2 nolu ara kararı gereğince kök murisler ......................) ile ............................... terekesine …….T.C.Kimlik nolu ............................’ın temsilci olarak atanmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim.10.06.2019

Davacı Vekili

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN