TAŞINMAZIN TAHLİYESİ İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAŞINMAZIN TAHLİYESİ İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAŞINMAZIN TAHLİYESİ İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


 

 

GİZEM UZUN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

SAHABİYE MAH. TEOMAN SOK. AVUKATLAR

İŞ HANI BİNA NO:9 KAT:5 DAİRE NO:501

KOCASİNAN/KAYSERİANTALYA İCRA HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI :

 

VEKİLİ :

 

ADRES:DAVALI :KONU : Davalı borçlunun ************* Kepez/ANTALYA adresindeki taşınmazdan tahliyesi talebidir.

 

İCRA DOSYASI: Antalya Genel İcra Dairesi 2023/***15 E. Sayılı Dosyası

TAŞINMAZIN TAHLİYESİ İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİTAŞINMAZIN TAHLİYESİ İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

AÇIKLAMALAR :

 

Müvekkilim Dava Konusu ************************** Kepez/ANTALYA adresli Antalya İli, Kepez İlçesi, Karşıyaka Mahallesi *** Ada Numaralı **** Parsel Numaralı tapu bilgilerine haiz taşınmaz malikidir. (EK1)

 

Davalı ile müvekkilim arasında 20.02.2022 tarihinde aylık 2300 TL tutar üzerinde anlaşılarak bir yıllık kira sözleşmesi yapılmış olup, işbu kira sözleşmesi sonucunda aylık tutar olan kira bedelinin her ayın ikinci günü 2300 TL tutarında müvekkile ait kira sözleşmesinde belirtilen banka hesabına ödenmesi, her yıl işbu kira bedelinin açıklanacak üfe-tüfe oranında artırılacağı kararlaştırılmış olup, 2023 yılı şubat ayı artışı yüzde 25 olup bu artışa göre kira ödemesi yapılması gerekirken kiracı tarafından aylarca kira bedeli müvekkilime ödenmemiştir.

Tarafımızca bu kira bedelleri hakkında kanuni hak olan yüzde 25 üzerinden artış yapılmak suretiyle Şubat ve Mart 2023 aylarına ilişkin kira bedelleri hakkında haciz, tahliye, teslim talepli icra takibi başlatılmıştır. İşbu icra takibi sonucu ödeme emri 15.05.2023 tarihinde davalının oğlu Eren ******'nın taşındı beyanında bulunması sebebiyle bilatebliğ iade olmuş, ardında İcra Emri 26.05.2023 tarihinde TK 21/2. Maddesi gereğince Karşıyaka Mahallesi muhtarına tebliğ edilmiştir. (EK)Davalı dosya borcunu ödememiş olup kira tutarını da ödememiştir. Davalı halen mezkur taşınmazı kullanmakta olup hiç birşekilde ne kira bedelini ne de bina ortak giderlerini ödememektedir.Ödeme/Tahliye emrinden davalının haberi olup emlakçıya bu durum bildirilmiştir. Mesaj kayıtlarını sunuyoruz.Tüm bu saydığımız sebeplerden ötürü Antalya Genel İcra Dairesi'nin 2023/***** Esas Sayılı dosyasında davalı aleyhine kira bedelinin tahsili amacıyla icra takibi başlatılmış, Ödeme emri tebliğ edilmiş, Ancak davalı 30 günlük ödeme süresi içerisinde herhangi bir ödeme yapmamıştır.

 

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle davalıların mecurdan tahliyesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER :

6098 Sayılı Borçlar Kanunu, İcra İflas KAnunu.

HUKUKİ DELİLLER :

Tapu Senedi

Antalya Genel İcra Dairesi'nin 2023/***** Esas Sayılı dosyası

Davalının tahliye adresinde ikamet ettiğini gösterir belge

Bilirkişi incelemesi, keşif, yemin, ikrar, isticvap , tanık vesaire her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle davalı Rıdvan Akmaya'nın *************** Kepez/ANTALYA adresli Antalya İli, Kepez İlçesi, Karşıyaka Mahallesi *** Ada Numaralı **** Parsel Numaralı tapu bilgilerine haiz mecurdan tahliyesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalının üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.01.08.2023

EKLER:

Tapu Senedi

Antalya Genel İcra Dairesi'nin 2023/***** Esas Sayılı dosyası ödeme emri

Antalya Genel İcra Dairesi'nin 2023/***** Esas Sayılı dosyası tebligat ve tebliğ mazbatası

Bir adet onaylı vekaletname örneği

.https://www.gizemuzun.av.tr/kiracinin-tahliyesi-icin-ihtarname-ornegi

Davacı Vekili

Av GİZEM GÜL UZUN

(e-imzalıdır)

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN