SİGORTA SÖZLEŞMESİ NEDİR? SİGORTA SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

SİGORTA SÖZLEŞMESİ NEDİR? SİGORTA SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

SİGORTA SÖZLEŞMESİ NEDİR? SİGORTA SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?


SİGORTA SÖZLEŞMESİ NEDİR? SİGORTA SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

SİGORTA NEDİR?

Sigorta, ileriyi görerek önlem alma ve ortak tehlikelere karşı yardımlaşma düşüncelerinin bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır.

Bu sistemin işleyebilmesi için organize edecek bir kuruma(sigortacı) ihtiyaç vardır.

Sigortacı aynı tehlikeye maruz kalan kişilerden belirli bir miktar para(prim) toplayarak fon oluşturmakta ve meydana gelen zararları(sigorta tazminatı) buradan karşılayarak artar tutardan gelir elde etmektedir.

SİGORTA SÖZLEŞMESİ

Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.

SİGORTA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE NE OLUR?

Türk Borçlar Kanunu uygulanır.

SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ BİR ŞEKİLDE MEYDANA GELMESİ İÇİN HANGİ HUSUSLARI İÇERMESİ GEREKİR?

Taraflar

Lehtar

Sigorta menfaati

Prim 

Riziko

Sigorta Bedeli

HUKUKİ NİTELİĞİ

Riziko taşıma teorisi benimsenmiştir.

SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ

Sigorta sözleşmesinin yapılması hiçbir şekle bağlı değildir. Sigorta ilişkisinin doğması için sigortacı ile sigorta ettirenin sözleşmenin zorunlu unsurları üzerinde yazılı veya sözlü olarak anlaşmaları yeterlidir.

Bütün sözleşmeler gibi sigorta sözleşmeleri de iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile meydana gelir.

SİGORTACININ SUSMASINA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇ NEDİR?

Sigortacı ile sigorta sözleşmesi yapmak isteyen kişinin, sözleşmenin yapılması için verdiği teklifname tarihinden itibaren 30 gün içinde reddedilmemişse sigorta sözleşmesi kurulmuş sayılır.

Sigorta sözleşmesinin geçerliliği açısından sigorta poliçesinin düzenlenip düzenlenmemesi önemli değildir. ANCAK SÖZLÜ ŞEKİLDE YAPILAN SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE İSPAT SORUNU İLE KARŞILAŞILABİLİR.

Bu durumda sigorta poliçesi sigorta sözleşmesinin yapıldığını ispata yarar. 

SİGORTA POLİÇESİNİN BULUNMADIĞI HALLERDE İSPAT NASIL YAPILABİLİR?

Sigorta poliçesinin bulunmadığı hallerde ticari defterler, tarafların beyanları gibi delillerden yararlanılarak sözleşmenin varlığı ispat edilebilir.

SÖZLEŞME DÜZENLENİRKEN UYULACAK ESASLAR 

1-SÖZLEŞMENİN GENEL KOŞULLARA UYGUN OLMASI GEREKİR.

Yani işin özelliğine uygun olarak özel şartlar tesis edilebilir.

2-SİGORTALININ BİLGİLENDİRİLMESİ GEREKİR.

3-SÖZLEŞMEDE TEMİNAT DIŞI RİSKLERİN DE GÖSTERİLMESİ GEREKİR.

Uygulamada bu konuda çok fazla sıkıntı yaşanmaktadır. Zira teminat dışı hallere sadece atıf yapmakla yetinilmektedir.

4-SÖZLEŞMENİN DURU BİR DİLE SAHİP OLMASI GEREKİR.

Sigorta Hukuku alanında çalışan Avukat Gizem Gül Uzun sizlere yardımcı olacaktır.

kaynak:PROF.Dr.Mustafa Çeker sigorta hukuku kitabı

sigorta nedir?

sigortanın işlevleri

sigorta hukuku ve bölümleri

mal ve can sigortalarının karşılaştırılması

sorumluluk sigortası

sabit primli sigorta ve değişir primli sigortalar

sigorta aktüer ve eksperleri

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN