İSTİNAF AŞAMASINDA ZİNA İDDİASIYLA YENİ DAVA AÇIP BİRLEŞTİRME

İSTİNAF AŞAMASINDA ZİNA İDDİASIYLA YENİ DAVA AÇIP BİRLEŞTİRME

İSTİNAF AŞAMASINDA ZİNA İDDİASIYLA YENİ DAVA AÇIP BİRLEŞTİRME


istinaf aşamasında zina iddiasıyla yeni dava açıp birleştirmeİSTİNAF AŞAMASINDA ZİNA İDDİASIYLA YENİ DAVA AÇIP BİRLEŞTİRME

 

  • İstinaf Aşamasında Zina İddiasıyla Yeni Dava Açılıp Birleştirme Talep Edilebilir

    Yerel mahkemenin verdiği boşanma kararından sonra zina iddiasıyla yeni bir dava açılabilir. Yerel mahkemeden verilen boşanma kararı istinaf edilerek mevcut dosyanın yeni açılan zina dosyasıyla birleştirilmesi talep edilebilir.

    İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

    DAVA : Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; kısmen bozulmasına, kısmen onanmasına dair Dairemizin 24/05/2016 gün ve 9864-10140 Sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü:KARAR : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 Sayılı Kanunla ilave edilen geçici 3. maddenin ( 1. ) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 Sayılı Kanun’un 26.09.2014 tarihli ve 5236 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından, karar düzeltme talebinin incelenmesi gerekmiştir.Kadın tarafından açılan eldeki davada mahkemece; tarafların boşanmalarına, boşanmanın fer’ilerine ve ziynet ve çeyiz eşyası alacağı davasının kabulüne dair verilen karar davalı tarafından tüm yönleriyle temyiz edilmiş, Dairemizin 24.05.2016 tarih 2016/9864 esas 2016/10140 karar sayılı ilamı ile davalının boşanma davası ve fer’ilerine dair temyiz itirazlarının onanmasına, kararın ziynet ve çeyiz eşyası alacağı yönlerinden bozulmasına karar verilmiş, davalı tarafından karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.Davalı erkek karar düzeltme aşamasında, boşanma davası devam ederken davacının başka bir erkekle yaşamaya başladığını, bu kişiden çocuğu olduğunu bu sebeple 2. Aile Mahkemesi’nin 2016/665 esas sayılı dosyasında zina nedenine dayalı boşanma davası açtığını belirtmiştir.Bu dosyada verilecek karar diğer dosyadaki kararı etkileyeceğinden her iki davanın birleştirilerek görülmesi gerekli olup, davalının karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin Dairemizin 24.05.2016 tarih 2016/9864 esas 2016/10140 karar sayılı boşanma hükmü ve fer’ilerine yönelik onama kararının kaldırılmasına, hükmün her iki davanın birleştirilerek görülmesi için bozulmasına karar vermek gerekmiştir.SONUÇ : Davalının karar düzeltme isteminin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440-442. maddeleri gereğince kabulüyle Dairemizin 24.05.2016 tarihli, 2016/9864 esas, 2016/10140 karar sayılı boşanma hükmü ve fer’ilerine dair onama kararının yukarda gösterilen sebeple tamamıyla kaldırılmasına, temyiz edilen hükmün açıklanan sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre boşanma hükmü ve fer’ilerine dair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, karar düzeltme harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, 09.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.( T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2017/4562 K. 2017/10695 T. 9.10.2017 4721/m.161)

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN