İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


 

T.C.
NO : 21**
Dosya No : ..........

İkinci Haciz İhbarnamesi

1-) Üçüncü şahsın adı, soyadı ve adresi:  
2-) Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi:  
3-) Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi:  
4-) Haczin neye ilişkin olduğu, hangi miktar için yapıldığı:  
5-) Birinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi:  
6-) Alacak tutarı ile faiz ve giderler:  

Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki alacağı ....................................................... üzerine ve masraflarla birlikte .................................................. lira borçtan dolayı haciz konularak yapılan birinci ihbara rağmen müddeti içinde itiraz etmemeniz sebebiyle borç zimmetinizde (mal yedinizde) sayılmıştır. Bu ihbarın tebliğinden itibaren (7) gün içinde borcunuz olmadığı veya malın yedinizde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusurunuz olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendinize rehnedilmiş olduğu veya alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddianız varsa yazılı veya sözlü olarak icra dairesine itirazda bulunmanız; itirazda bulunmadığınız takdirde zimmetinizde sayılan borcu (malı) haciz ihbarnamesini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız (teslim etmeniz, aksi halde cebri icra yolu ile tahsil edileceği aynen alınacağı) ihtar olunur.*

(İİK m.89)    
......./......./.....    
İcra Müdürü    
Mühür ve İmza    
İcra Dairesi Hesap Bilgileri:    
Banka Adı:    
IBAN No:    

(*) İlgili 89’uncu maddenin 2,3,4 ve 5 inci fıkraları metni bu ihbarın arkasında yazılır.

* Madde 89/2,3, 4, 5- Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkum edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.

Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. Her halde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir.

**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 157’ye karşılık gelmektedir.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN