HIV Virüsü Taşıyan İşçiye İş Verilmemesi

HIV Virüsü Taşıyan İşçiye İş Verilmemesi

HIV Virüsü Taşıyan İşçiye İş Verilmemesi


HIV Virüsü Taşıyan İşçiye İş Verilmemesi

HIV Virüsü Taşıyan İşçiye İş Verilmemesi

Yargıtay
T.C. Yargıtay 9. HD
Esas: 2011/28499
Karar: 2013/24767
K.T.: 01/10/2013

Özet: HIV virüsü taşıyan işçinin hastalığının bulaşıcı olduğu göz önüne alındığında işverenin, ücretini ödemesine rağmen davacıya iş vermemesi ayrımcılık olarak nitelendirilemez.


YARGITAY KARARI

A)  Davacı İsteminin Özeti:

Davacı  işçi, 2006 Aralık ayında … pozitif olduğunu öğrendiğini ve bundan dolayı tedaviye başladığını, bu durumu o tarihte  işyerinde görevli doktoruna söylediğini,  işyeri ekibinin değişmesi neticesinde yeni gelen ekibin kendisini çağırarak bu teşhisi bildiğini söylediğini, daha sonra işyerinde isminin telaffuz edilmemekle birlikte çalışanlardan birinin  HIV pozitif olduğu söylentisinin dolaşmaya başladığını, daha sonra işverence çağrılıp… pozitif olmasından dolayı işyerinde çalışamayacağını ve 3-4 ay işe gelmeyerek sigorta ve maaşının ödeneceğinin söylendiğini, kabul edilmemesi halinde ise işten çıkartılacağının ifade edildiğini, böylece 2008 Şubat ayında işyerinden uzaklaştırıldığını, bu tarihten sonra  asgari ücret ödenip sigortası da yatırılmasına rağmen fiilen çalışmasının engellendiğini, 2008 Eylül ayında işyerinde çalışmak istediğini ve doktor raporunda çalışmasına engel hali bulunmadığını ifade etmesine rağmen işverence … Üniversitesi raporunun dikkate alınmadığını, 26.01.2009 tarihinde tamamen işten çıkartıldığını, …pozitif olması sebebiyle işten çıkartılması sebebiyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini, işverence ayrımcı bir davranış sergilenerek önce çalışmasının engellendiğini, sonra da işten uzaklaştırılıp daha sonra iş akdinin feshedildiğini,  İş Kanunu‘nun 5.maddesi uyarınca işverenin eşit davranma borcu bulunduğunu, bu borca aykırılıktan dolayı 4 aylık ücretine karşılık olarak 2.288,00 TL haksız olarak ayrımcılığa uğrayarak işten çıkartılması, sağlık bilgilerinin açıklanması ve özel hayatın ihlal edilmesi sebebiyle duyduğu elem ve üzüntünün telafisi için 10.000,00 TL manevi tazminatının ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

B)  Davalı Cevabının Özeti:

Davalı işveren,davacının iddialarının doğru olmadığını, eski işyeri ekibince davacının hastalığından şirket yetkililerine haberdar edilmediğini, genel muayene sırasında davacının yeni işyeri ekibine … pozitif olduğunu söylediğini, işyeri ekibince davacıya tedavi süresince destek olunduğunu, davacının rahatsızlığı diğer şirket çalışanlarınca biliniyorsa bunun sorumlusunun işyeri ekibi yada şirket yetkilileri olmadığını, bu durumdan bizzat davacının kendisinin sorumlu olduğunu, iddiaların aksine iş akdinin davacının kendi iradesiyle sona erdiğini, iş akdini haklı nedenle feshetme hakkı mevcutsa da bu yola gitmediğini, davacıya sosyal yardım amacıyla prim ödenerek istifasının gereği yapıldığını,

işyerinde falçata kullanılmakla şirket çalışanlarında sık sık açık yaralar meydana gelmekte olduğunu, …  virüsü kan yoluyla bulaşabileceğinden diğer çalışanların da hastalığı kapma riski olduğunu, işverence makul ve objektif çözüm bularak davacının ücretini ödemeye devam etmek suretiyle tedavisi için izin verdiğini, davacının eşitlik ve hukuka aykırı şekilde davranıldığı iddialarının doğru ve yerinde olmadığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz: Karar, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe: Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle, kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm temyiz itirazlarının reddine,

Davalı temyizi yönünden her ne kadar yerel mahkemece bulaşıcı bir hastalığa tutulduğu anlaşılan davacının ücretinin ödenmesine rağmen iş verilmeyerek ayrımcılığa tabi tutulduğu gerekçesiyle tazminata hükmedilmiştir. Yerel mahkemenin kabulünde olduğu üzere iş sözleşmesi işçinin istifasıyla sonlanmış olup, yerel mahkemece dosyadaki mevcut doktor raporlarında davacının mevcut rahatsızlığının ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel oluşturmayacağı ve sağlık durumunun çalışmasına engel olmadığı halde işyeri dışında tutulmasının ayrımcılık niteliği taşıdığı kabul edilmiş ise de, davacının mevcut hastalığının bulaşıcı olduğu göz önüne alındığında bu hastalığının işçinin çalışmasına engel olmadığı keyfiyeti ile çalıştırılması halinde diğer işçiler için sakınca oluşturabileceği hususu birlikte değerlendirildiğinde, işverenin diğer çalışanlarını korumak saiki ile davrandığı anlaşılmaktadır. İşverenin bu eyleminin ayrımcılık olarak nitelendirilmesi yerinde olmayıp hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 01.10.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN