Duymaya Dayalı Tanık Beyanlarının Kabul Edilemediği

Duymaya Dayalı Tanık Beyanlarının Kabul Edilemediği

Duymaya Dayalı Tanık Beyanlarının Kabul Edilemediği


Duymaya Dayalı Tanık Beyanlarının Kabul Edilemediği

Duymaya Dayalı Tanık Beyanlarının Kabul Edilemediği

Yargıtay
T.C YARGITAY 2.HD
Esas
: 2016/13531
Karar: 2016/12519
Karar Tarihi: 28/06/2016

Özet: Davacı erkek tanıklarının beyanlarının bazıları davacıdan duyum, bazıları ise görgüye dayalı olmayan beyanlar olup boşanmaya esas alınamaz.


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm  davacı erkek tarafından tedbir nafakası yönünden; davalı kadın tarafından ise hükmün tamamı yönünden olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı erkeğin  tedbir nafakasına yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalı kadının temyizinin incelenmesine gelince;

Fiili ayrılık tek başına boşanma sebebi değildir. Terk hukuki sebebine dayalı bir davada bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanununun 166/1-2. maddesi uyarınca; boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Davacı erkek tanıklarının beyanlarının bazıları davacıdan duyum, bazıları ise görgüye dayalı olmayan beyanlar olup boşanmaya esas alınamaz. O halde boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekirken, hatalı gerekçe ile yazılı şekilde kabulü usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple  BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu tedbir nafakasına yönelik bölümünün ise yukarıda l.bentte gösterilen sebeple  ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davacıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 143.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcını yatıran Şerife’ye geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

 Duymaya Dayalı Tanık Beyanlarının Kabul Edilemediği hakkındaki karar, Avukat Gizem Gül Uzun tarafından sunulmuştur.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN